سیستم بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد

بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد عبارتست از برنامه سالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه مصرف شده در هر برنامه و نتایج به دست آمده از آن برنامه را نشان می‌دهد. این بدان معناست که با هر میزان مخارج صرف شده در هر برنامه، نیاز است مجموعه معینی از اهداف تحقق یابند.

سیستم بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد همکاران سیستم مطابق با دستورالعمل اجرایی سازمان برنامه و بودجه تولید شده و اهداف موردنظر نظام بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد را پوشش می‌دهد. این راهکار با هدف کمک به دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی برای تهیه بودجه سالانه و ارائه بودجه تعیین شده به سازمان برنامه و بودجه ارائه شده است.

منافع و مزایا

سهولت در تهیه گزارش‌های موردنیاز بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد

تهیه گزارش‌های بودجه دستگاه‌های اجرایی ترکیبی از فعالیت‌ها و برنامه‌ها است و هزینه‌یابی نسبتا پیچیده ای دارد. با استفاده از سیستم بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد همکاران سیستم، زمان محاسبه بهای تمام شده فعالیت‌های بودجه شده، به کمترین زمان ممکن کاهش پیدا خواهد کرد.

تهیه اسناد موردنیاز جهت موافقتنامه

علاوه بر تهیه بودجه کلان و اطلاعات هزینه‌ای، بعد از تصویب بودجه تهیه مستندات موافقتنامه نیز زمان بر خواهد بود. با استفاده از سیستم بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد همکاران سیستم بعد از اتمام فرآیند بودجه‌ریزی، مستندات موردنیاز جهت اخذ موافقتنامه نیز در کوتاهترین زمان ممکن قابل تهیه خواهند بود.

امکانات و ابزارها

  • ثبت و نگهداری اهداف، راهبردها و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی
  • ثبت سنجه‌های عملکرد فعالیت‌های پیش‌بینی شده در بودجه دستگاه اجرایی
  • ثبت مقادیر محرک‌های هزینه و تسهیم هزینه‌های پشتیبانی
  • محاسبه بهای تمام شده فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی
  • تهیه گزارش درختواره اهداف، برنامه‌ها و فعالیت‌ها
  • تهیه گزارش مقداری و بهای تمام شده فعالیت‌ها و برنامه‌های بودجه به تفکیک اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای دوره‌های مالی (عملکرد، جاری و برآورد)
  • تهیه گزارش هزینه‌ها به تفکیک پرسنلی و غیر پرسنلی