نرم افزار ارزیابی عملکرد راهکاران

فرایند مدیریت عملکرد، اهداف کارکنان را با استراتژی‌های سازمان و ماموریت‌های آن همراستا می‌سازد و منجر به بهبود عملکرد افراد می‌شود. به‌کارگیری راهکارهای نوین و هوشمند به مدیران و کارمندان کمک می‌کند تا با مدل‌‍سازی فرایندها و مکانیزه کردن آنها و ارائه اطلاعات و گزارشات مورد نیاز در هر گام از چرخه مدیریت عملکرد، بتوانند در اجرای مدیریت عملکرد موفق عمل کنند.

نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان همکاران سیستم، امکان تعریف و اجرای انواع فرایندهای مدیریت عملکرد با مدل‌های متنوع را برای هر سازمان ممکن می‌سازد. این راهکار به سازمان‌ها کمک می‌کند تا دوره‌های مختلف مدیریت عملکرد را از برنامه‌ریزی تا ارزیابی اجرا و نتایج به دست آمده را منتشر و تحلیل کنند.

این ماژول به شکل یکپارچه با سایر ماژول های نرم افزار منابع انسانی (HR) راهکاران از جمله ماژول کارگزینی طراحی شده و خروجی‌های مورد انتظار را برای استفاده در ماژول‌های دیگر فراهم می‌کند.


 • همراستایی عملکرد کارکنان با اهداف و استراتژی‌های سازمان
 • انعطاف در تعریف و اجرای مدل‌های مختلف مدیریت عملکرد
 • چابکی در برابر تغییرات گام‌های اجرایی مدیریت عملکرد
 • اجرای مدیریت عملکرد کارکنان، یکپارچه با سایر حوزه‌های سرمایه انسانی
 • دسترسی به تاریخچه عملکرد کارکنان جهت اتخاذ سیاست‌های مناسب سرمایه انسانی

اجرای چرخه کامل مدیریت عملکرد متناسب با نیاز سازمان

تنوع و پیچیدگی‌های موجود در مدل‌های مدیریت عملکرد کارمندان، باعث می‌شود تا برنامه‌ریزی و پیشبرد آنها در زمان مناسب، بدون استفاده از یک راهکار نرم‌افزاری مطمئن، با دقت بالا و انعطاف‌پذیری لازم ممکن نباشد. با استفاده از این راهکار انواع مدل‌ها از ارزیابی عملکرد ساده تا ارزیابی عملکرد چند بعدی و اجرای چرخه کامل مدیریت عملکرد امکان‌پذیر است. از جمله مدل‌های قابل پشتیبانی این راهکار می‌توان به ارزیابی بر مبنای هدف‌گذاری، مدیریت عملکرد  بر مبنای مدل شایستگی، مدیریت عملکرد بر پایه OKR و مدل ارزیابی 360 درجه و ارزیابی‌های چند منبعی اشاره کرد.

انعطاف‌پذیری بالا و سهولت اعمال تغییرات

پوشش‌دهی انواع مدل‌های مدیریت عملکرد با توجه به تنوع و گستردگی آنها، با پیچیدگی‌هایی همراه است. همچنین حساسیت‌هایی که در این قسمت وجود دارد، اهمیت سرعت و دقت در انجام محاسبات مربوطه را افزایش می‌دهد. نرم افزار مدیریت عملکرد همکاران سیستم، تنوع و پیچیدگی‌های انواع مدل‌های این حوزه را از طریق تعریف روش‌های مختلف محاسبه عوامل و فرمول‌نویسی منعطف، در قالب تعریف انواع فرم‌های ارزیابی و شاخص‌های ایستا و پویا پوشش می‌دهد.

یکپارچگی اطلاعات و دسترسی سریع و مطمئن

راحتی کار با نرم‌افزار در کنار دسترسی به انواع گزارشات و خروجی‌های مورد نیاز از جمله الزامات یک سیستم مناسب است. در نرم افزار ارزیابی عملکرد همکاران سیستم با استفاده از امکانات مختلف، زمان دسترسی به اطلاعات کاهش می‌یابد و همچنین در استفاده از این اطلاعات تسهیل ایجاد می‌کند.  در این ماژول اطلاعات کارمند و ساختار سازمانی یکپارچه با نرم افزار کارگزینی دریافت می‌شود.

همچنین امکان دسترسی به اطلاعات مدیریت عملکرد فردی در پروفایل «عملکرد من» در خدمات الکترونیک برای کارکنان فراهم شده است. مدیران نیز می‌توانند به اطلاعات مدیریت عملکرد پرسنل تحت سرپرستی خود در داشبورد مدیریتی دسترسی داشته باشند. از طرفی مدیران و مسئولان حوزه سرمایه انسانی در سازمان می‌توانند اطلاعات لازم را جهت پیشبرد اجرای سیاست‌های مدیریت عملکرد در اختیار داشته باشند.


نرم افزار مدیریت عملکرد همکاران سیستم با ایجاد انعطاف‌پذیری، دقت و سرعت در انجام محاسبات و ارائه امکانات لازم در جهت تسهیل کاربری، ارزش افزوده‌های بسیاری را برای کاربران در این حوزه ایجاد می‌کند. از مهم‌ترین امکانات این سیستم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

فرایند مدیریت عملکرد

 • تعریف یک یا چند فرایند مدیریت عملکرد
 • تعیین شرایط گروه هدف و شرایط اجراکنندگان هر گام
 • انتخاب مدل‌های مدیریت عملکرد و گام‌های اجرا
 • تعیین ابعاد ارزیابی عملکرد و شرایط اجراکنندگان هر بعد

دوره مدیریت عملکرد

 • تعریف دوره مدیریت عملکرد بر مبنای فرایندهای تعریف شده در یک بازه معین
 • تعیین ارتباط گروه هدف و اجراکنندگان گام‌ها
 • تعیین بازه زمانی اجرای هر گام
 • انتشار فرم‌های ارزیابی عملکرد
 • محاسبه نتایج ارزیابی

موافقتنامه عملکرد

 • ایجاد موافقتنامه عملکرد و توافق روی آن
 • درج انتظارات و شاخص‌های مرتبط، مقادیر مورد انتظار و نتایج کلیدی در موافقتنامه
 • پایش موافقتنامه طی دوره و درج مقادیر جاری
 • ثبت وقایع حساس و مرتبط کردن آنها با انتظارات
 • ثبت بازخورد و مرتبط کردن آنها با انتظارات

فرم‌های ارزیابی عملکرد

 • الگوی فرم ارزیابی بر اساس شاخص‌های عمومی یا اختصاصی درج شده در موافقتنامه
 • استفاده از شاخص‌های محاسباتی در الگوی فرم ارزیابی
 • انتشار فرم ارزیابی در محیط خدمات الکترونیک کارمند جهت تکمیل فرم‌ها

گزارش

 • پروفایل «عملکرد من» برای کارکنان جهت مشاهده وضعیت عملکرد و دستیابی آسان به فرم‌های مرتبط
 • داشبورد مدیریتی عملکرد برای مدیران جهت دستیابی به اطلاعات عملکرد پرسنل تحت سرپرستی و فرم‌های مرتبط
 • کارنامه ارزیابی شامل نتایج محاسبات دوره و گزارشات تحلیلی