راهکار نرم‌افزاری ویژه سازمان‌های دولتی

راهکار بخش عمومی همکاران سیستم؛ فرآیندهای داخلی دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی را در بخش‌های برنامه‌‌ریزی منابع مالی، بودجه و تشکیلات، مالی و ذی‌حسابی، اداری و خدمات عمومی و پشتیبانی پوشش می‌دهد. این راهکار، مطابق با آخرین دستور‌العمل‌ها و قوانین دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی، تغییر می‌کند و همواره می‌توانید عملیات خود را مطابق با آخرین قوانین، بخش‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و رهنمودها پیش ببرید. در ادامه با حوزه‌های محصولی سه‌گانه راهکار بخش عمومی همکاران سیستم آشنا می‌شوید.