انواع قراردادهای دولتی و اصول حاکم بر تنظیم آن‌ها چیست؟

انواع قراردادهای دولتی و اصول حاکم بر تنظیم آن‌ها

آنچه در تمام قراردادهای دولتی اعم از اداری یا غیراداری مشترک است و از ملزومات آن‌ها است، وجود یک شخص حقوقی عمومی در یک طرف معامله و قرارداد است. این شخص عمومی شامل همان دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده (5) قانون مدیریت کشوری است.