انواع نظام‌های پرداخت دولت در ایران و تفاوت‌هایی که با هم دارند

نظام‌ پرداخت کارکنان دولت

دولت برای پیش‌برد اهداف خود نیاز به استخدام کارگزارانی دارد که در سطوح مختلف این اهداف را عملیاتی کنند. استخدام، به کارگیری و پرداخت حقوق و مزایای این افراد در قالب قوانین استخدامی مختلف انجام می‌شود. در ایران تاکنون انواع مختلف نظام‌های پرداخت کارکنان دولت در برهه‌های زمانی متفاوت در نظر گرفته شده و هر بار متناسب با نیاز تغییراتی کرده است.