مبانی مدیریت پیکربندی

مبانی مدیریت پیکربندی

۱. چکیده در منابع مختلف اعم از کتاب، مقاله، متدولوژی و استانداردهای متنوع توسعه ‌نرم‌افزار، عموماً به موضوع مدیریت پیکربندی [۱] در سطحی انتزاعی؛ بدون ارائه‌ی مثال، و با ادبیاتی فشرده پرداخته شده است. به‌گونه‌ای که تشخیص مصداق‌های آن نیاز به تجربه عملی توسعه ‌نرم‌افزار در تیم‌های کوچک و بزرگ داشته و برای کسانی که … ادامه