نرم افزار صورت های مالی راهکاران

نرم افزار تهیه صورت‌ های مالی راهکاران، از طریق ارائه الگویی مناسب جهت تهیه‌ گزارش‌ها، سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا سریع‌تر و دقیق‌تر صورت‌های مالی مورد نیاز خود را تهیه کنند.

سیستم صورت‌ های مالی به عنوان یکی از سیستم‌های نرم افزار حسابداری، از طریق یکپارچگی با دیگر ماژول‌ها، اطلاعات مورد نیاز را از آنها دریافت کرده و در محیط اکسل، در قالب‌های تعریف شده توسط کاربر طبقه‌بندی و ارائه می‌کند. در این ماژول، می‌توان صورت‌های مالی را به همراه یادداشت‌های پیوست دوره‌های مختلف تهیه کرد.


 • کاهش زمان و هزینه تهیه صورت‌های مالی با استفاده از الگوی تکرارشونده متناسب با صنایع مختلف
 • افزایش قابلیت اطمینان به صورت‌های مالی و کاهش خطا‌های احتمالی
 • تهیه صورت‌های مالی پایان دوره و میان‌دوره‌ای برای دوره‌های مالی مورد نظر کاربر
 • سهولت در تهیه صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن در دوره‌های مالی مختلف

تهیه گزارش صورت‌های مالی

 • پوشش‌دهی صورت‌های مالی صنایع و استانداردهای مختلف
 • تهیه‌ یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی با فرمت‌های ساده و ماتریسی
 • تهیه‌ صورت‌های مالی اساسی بر مبنای یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی
 • ثبت اسناد تعدیل طبقه‌بندی و تهاتر حساب‌ها
 • تهیه‌ اتوماتیک کاربرگ 6020 صورت‌های مالی
 • تجدید ارائه‌ اقلام گزارش شده در دوره‌‌های قبل با استفاده از اسناد تعدیل سنواتی
 • ارائه اقلام مقایسه‌ای صورت‌های مالی

امکانات زیرساختی

 • تهیه‌ صورت‌های مالی در محیط اکسل
 • تعریف دوره‌های گزارشگری مختلف برای تهیه‌ صورت‌های مالی در طول یک سال مالی
 • جمع‌آوری مستقیم اطلاعات از سیستم‌های دیگر
 • گرد کردن ارقام صورت‌های مالی در سطح دلخواه (یک یا هزار یا میلیون واحد)
 • تفکیک اقلام با اهمیت از کم‌اهمیت در یادداشت‌های پیوست
 • امکان تعریف فرمول برای مقادیر فراخوانی شده از سایر سیستم‌ها
 • انتشار و نگهداری سوابق نسخه‌های صورت‌های مالی تهیه شده در راهکار