سیستم صورت‌های مالی

سیستم صورت‌های مالی با ایجاد امکان تعریف یک الگوی مناسب برای تهیه‌ی این گزارش‌ها، در راستای تهیه‌ی سریع‌تر و دقیق‌تر صورت‌های مالی به سازمان‌ها و واحدهای تجاری کمک می‌کند.
سیستم صورت‌های مالی اطلاعات موردنیاز صورت‌های مالی را از سایر ماژول‌های راهکاران دریافت کرده و در محیط نرم افزار اکسل در قالب‌های تعریف شده توسط کاربر طبقه بندی و ارایه می‌کند، در این ماژول صورت‌های مالی به همراه یادداشت‌های پیوست دوره‌های مختلف قابل تهیه خواهد بود.

منافع و مزایا

سهولت و سرعت بیشتر تهیه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت‌‌های مالی برای موسسات و شرکت‌ها

سیستم صورت‌های مالی امکانات قدرتمندی در محیط نرم افزار اکسل برای جمع‌آوری اطلاعات از سایر سیستم‌ها و ایجاد یادداشت‌های مختلف در اختیار کاربر قرار می‌دهد. به این ترتیب کاربر قادر خواهد بود به راحتی و در زمان بسیار کوتاه‌تری صورت‌های مالی را تهیه کند.

افزایش دقت و قابلیت اطمینان صورت‌های مالی و کاهش خطاهای احتمالی

با توجه به‌ اینکه اطلاعات صورت‌های مالی در این سیستم به طور مستقیم از ریز اطلاعات ثبت شده در سیستم‌های دیگر تهیه می‌شود، دقت تهیه‌ی صورت‌های مالی به اندازه‌ی قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.

امکان تهیه صورت‌های مالی پایان دوره و میان‌دوره‌ای برای دوره‌های موردنظر

امکان تعریف دوره‌های مالی مختلف، کاربر را قادر خواهد ساخت که صورت‌های مالی برای دوره های مورد نظر را تهیه کند.

امکانات و ابزارها

 • تهیه‌ی صورت‌های مالی در محیط نرم افزار اکسل
 • تعریف دوره‌های گزارشگری مختلف برای تهیه‌ی صورت‌های مالی در طول یک سال مالی
 • جمع آوری مستقیم اطلاعات از سایر ماژولهای راهکاران
 • تهیه‌ی یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی با فرمت‌های ساده و ماتریسی
 • تهیه‌ی صورتهای مالی اساسی بر مبنای یادداشتهای پیوست صورتهای مالی
 • پوشش دهی صورت‌های مالی صنایع و استانداردهای مختلف
 • تهیه‌ی اتوماتیک کاربرگ 6020 صورت‌های مالی
 • ثبت اسناد تعدیل طبقه بندی و تهاتر حساب‌ها
 • تجدید ارائه‌ی اقلام گزارش شده در دوره‌ های قبل با استفاده از اسناد تعدیل سنواتی
 • ارایه اقلام مقایسه‌ای صورت‌های مالی
 • گرد کردن ارقام صورتهای مالی در سطح دلخواه (یک یا هزار یا میلیون واحد)
 • تفکیک اقلام با اهمیت از کم‌اهمیت دریادداشت‌های پیوست
 • امکان تعریف فرمول برای مقادیر فراخوانی شده از سایر سیستم‌ها
 • انتشار و نگهداری سوابق نسخه‌های صورت‌های مالی تهیه شده در راهکاران