نرم افزار صورت های مالی راهکاران

نرم افزار تهیه صورت‌ های مالی راهکاران، از طریق ارائه الگویی مناسب جهت تهیه‌ گزارش‌ها، سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا سریع‌تر و دقیق‌تر صورت‌های مالی مورد نیاز خود را تهیه کنند.

سیستم صورت‌ های مالی از طریق یکپارچگی با دیگر ماژول‌ها، اطلاعات مورد نیاز را از آنها دریافت کرده و در محیط اکسل، در قالب‌های تعریف شده توسط کاربر طبقه‌بندی و ارائه می‌کند. در این ماژول، می‌توان صورت‌های مالی را به همراه یادداشت‌های پیوست دوره‌های مختلف تهیه کرد.


 • کاهش زمان و هزینه تهیه صورت‌های مالی با استفاده از الگوی تکرارشونده متناسب با صنایع مختلف
 • افزایش قابلیت اطمینان به صورت‌های مالی و کاهش خطا‌های احتمالی
 • تهیه صورت‌های مالی پایان دوره و میان‌دوره‌ای برای دوره‌های مالی مورد نظر کاربر
 • سهولت در تهیه صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن در دوره‌های مالی مختلف

تهیه گزارش صورت‌های مالی

 • پوشش‌دهی صورت‌های مالی صنایع و استانداردهای مختلف
 • تهیه‌ یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی با فرمت‌های ساده و ماتریسی
 • تهیه‌ صورت‌های مالی اساسی بر مبنای یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی
 • ثبت اسناد تعدیل طبقه‌بندی و تهاتر حساب‌ها
 • تهیه‌ اتوماتیک کاربرگ 6020 صورت‌های مالی
 • تجدید ارائه‌ اقلام گزارش شده در دوره‌‌های قبل با استفاده از اسناد تعدیل سنواتی
 • ارائه اقلام مقایسه‌ای صورت‌های مالی

امکانات زیرساختی

 • تهیه‌ صورت‌های مالی در محیط اکسل
 • تعریف دوره‌های گزارشگری مختلف برای تهیه‌ صورت‌های مالی در طول یک سال مالی
 • جمع‌آوری مستقیم اطلاعات از سیستم‌های دیگر
 • گرد کردن ارقام صورت‌های مالی در سطح دلخواه (یک یا هزار یا میلیون واحد)
 • تفکیک اقلام با اهمیت از کم‌اهمیت در یادداشت‌های پیوست
 • امکان تعریف فرمول برای مقادیر فراخوانی شده از سایر سیستم‌ها
 • انتشار و نگهداری سوابق نسخه‌های صورت‌های مالی تهیه شده در راهکار