صفر تا صد معافیت مالیاتی و تفاوت آن با نرخ صفر چیست؟

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی را می‌توان خروج قانونی برخی از منابع درآمدی و سرمایه‌ای از شمول پرداخت موقت و غیردائمی مالیات دانست که معمولا ابزاری برای اعمال سیاست‌های حمایتی دولت نیز محسوب می‌شود.