نرم افزار چیدمان و جانمایی کالا در انبار راهکاران

مدیریت فرایندهای انبارداری و کسب اطلاعات دقیق و به هنگام از وضعیت موجودی‌ها، به عنوان یک بخش حیاتی از زنجیره تأمین در هر سازمان محسوب می‌شود. در محیط انبار که تعداد کالاها و قفسه‌ها زیاد باشد، پیدا کردن اقلام موردنظر انباردارها برای تحویل به واحدهای موردنیاز و انبارگردانی به سختی و با سرعت کم انجام خواهد شد.


 • کاهش زمان انتظار برای دستیابی به کالاها با اطلاع دقیق از محل قرارگیری آنها
 • اطلاع دقیق از موجودی قفسه‌های انبار
 • کاهش خطای انسانی در ثبت ورود و خروج کالا
 • استفاده بهینه از فضای قفسه‌های انبار

اطلاعات پایه

 • تعریف ساختار انبار (ناحیه، بخش و قفسه) به شکل دستی یا دریافت از اکسل
 • ارتباط کالا با ساختار انبار به شکل دستی یا دریافت از اکسل
 • کنترل ظرفیت قفسه

عملیات تعدادی

 • ثبت محل قرارگیری کالاها در اسناد ورود و خروج انبار
 • جابجایی کالا بین قفسه‌ها
 • دریافت از اکسل موجودی‌ها
 • امکان ثبت اسناد با اطلاعات جانمایی از طریق فناوری بارکد توسط دستگاه هندهلد
 • کنترل موجودی کالاها در قفسه
 • اجباری یا اختیاری کردن ثبت محل فیزیکی کالا در هنگام ثبت سند انبار
 • نمایش موجودی کالا به تفکیک قفسه
 • مشاهده وضعیت موجودی انبار به صورت شماتیک
 • مشاهده گردش کالا در قفسه
 • مشاهده مغایرت کالا و قفسه