نرم افزار پیمانکاری تولید راهکاران

برخی شرکت‌ها بنا به کمبود ظرفیت، تخصص، تجهیزات یا عدم صرفه مالی، بعضی از فرایندهای تولیدی خود را به شرکت‌های دیگر می‌سپارند. با استفاده از راهکار پیمانکاری تولید، یکپارچگی فرایند از زمان برنامه‌ریزی تا دریافت کالا و تسویه حساب مالی با پیمانکاری به راحتی پوشش داده می‌شود.

برنامه‌ریزی و سفارش‌گذاری قطعات پیمانکاری، ارسال مواد مورد نیاز به پیمانکار به مقدار مورد نیاز، کنترل موجودی نزد پیمانکار و ثبت صورت حساب پیمانکار، از مهم‌ترین ویژگی‌های ماژول پیمانکاری تولید راهکاران است.


 • برنامه‌ریزی قطعات پیمانکاری مورد نیاز MPS تولید
 • پیشبرد فرایند اجرایی پیمانکاری تولید
 • تسهیل در کنترل موجودی و مصرف مواد و قطعات نزد پیمانکاران
 • انتخاب پیمانکاران براساس عملکرد و ارزیابی آنها

پیشبرد فرایند تولید پیمانکاری

در برخی از شرکت‌ها برنامه‌ریزی قطعاتی که باید برون‌سپاری شود، حجم بالایی از فعالیت‌های برنامه‌ریزی را تشکیل می‌دهد. اعلام برنامه قطعات مورد نیاز، انتخاب پیمانکاران، توافق و صدور سفارش خرید پیمانکار، مراحل پیش از ساخت قطعه است که معمولا در واحدهای برنامه‌‌ریزی و تامین جریان دارد.

ماژول پیمانکاری تولید راهکاران، امکان ارسال مواد به پیمانکار براساس BOM و سفارش پیمانکاری را فراهم می‌کند. از طرفی قطعات تحویلی از پیمانکار پس از کنترل کیفیت در انبار رسید شده و  پرداخت به پیمانکار براساس میزان محصول ارسالی طی یک دوره اتفاق می‌افتد. در نهایت اطلاعات لازم برای محاسبه بهای تمام شده پیمانکاری ارسال می‌شود. 

کنترل موجودی نزد پیمانکار

ارسال مواد و قطعات براساس نیاز و به اندازه به پیمانکاران و اطلاع از مانده موجودی نزد پیمانکار، همواره از دغدغه‌های اصلی شرکت‌های تولیدی است. کنترل موجودی نزد پیمانکار هنگام ارسال محموله جدید، اندازه بسته مواد ارسالی، سفارش‌های در راه و کسر موجودی با دریافت محموله‌های تولیدی و ارسال مواد براساس برنامه و BOM محصول از مهم‌ترین مزایای سیستم پیمانکاری تولید راهکاران است.

مدیریت مالی پیمانکاران

پرداخت به پیمانکاران براساس خدمات انجام شده، یعنی قطعات سالم ارسالی، انجام می‌شود. در سیستم پیمانکاری راهکاران پس از دریافت کالا و رسید در انبار می‌توان برای پیمانکار یا برای دوره کاری مشخصی از آن پیمانکار، صورتحساب صادر کرد.

یکپارچگی با سایر ماژول‌های راهکاران


اطلاعات پایه

 • تعریف پیمانکاران
 • تعریف انبارها و مرکز هزینه هر پیمانکار
 • تعریف کالاهای پیمانکاری و ویژگی‌های آنها
 • تعریف BOM قطعات پیمانکاری

سفارش‌گذاری کالاها

 • صدور سفارش تولید پیمانکاری به شکل دستی
 • صدور سفارش پیمانکاری براساس برنامه‌های تامین MRP
 • تبدیل سفارش تولید پیمانکار به درخواست خرید
 • صدور سفارش خرید برای پیمانکار و مشخص کردن BOM برای قطعات ارسالی

تامین اقلام مورد نیاز پیمانکاران

 • درخواست انتقال مواد به پیمانکار براساس BOM و میزان سفارش‌گذاری
 •  در نظر گرفتن موجودی انبار پیمانکار، اندازه بسته کالاها و گروه‌های جایگزینی

دریافت کالا از پیمانکار

 • صدور برگه تحویل کالا هنگام ارسال توسط پیمانکار
 • رسید موقت انبار و پیش‌برد فرایند کنترل کیفیت
 • صدور بچ و رسید نهایی کالای سالم در انبار
 • پیشبرد فرایند مرجوعی کالا

امور مالی فرایند پیمانکاری

 • صدور فاکتور به صورت تفکیکی و تجمیعی برای پیمانکار
 • صدور درخواست پرداخت برای پیمانکاران
 • محاسبه بهای تمام شده کالاهای پیمانکاری

سایر امکانات

 • ارزیابی پیمانکاران
 • استعلام از پیمانکاران