نرم افزار ردیابی ویزیتور (سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ GIS) راهکاران

نرم افزار ردیابی ویزیتور (مدیریت اطلاعات جغرافیایی) این امکان را برای کاربران فراهم می‌کند تا در بستر نقشه، با مشاهده مکان‌های جغرافیایی و مسیرها، به مدیریت پوشش‌دهی مناطق، مسیربندی‌ها و نظارت بر عملکرد کارمندان بپردازند.

سیستم GIS از طریق یکپارچگی با سایر ماژول های نرم افزار پخش مویرگی راهکاران، امکاناتی را در اختیار سرپرستان و مدیران قرار می‌دهد که بتوانند عملکرد کارمندان خود را بر روی نقشه کنترل کنند. این سیستم با استفاده از اطلاعات جغرافیایی ثبت شده برای مشتریان و فعالیت‌هایی که برای آنها در فرایند‌های مختلف ثبت شده، به سازمان کمک می‌کند که بتوانند با تهیه گزارش‌ها مختلف از ابعاد فروش، لجستیک و مالی، بر روی نقشه تصمیمات لازم را اتخاذ و اجرا کنند.


 • کمک به تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری مدیران
 • بررسی پراکندگی جغرافیایی مشتریان
 • کمک به نظارت بر عملکرد کارکنان و پایش عملکرد روزانه آنها بر بستر نقشه

نظارت بر عملکرد کارمندان در بیرون از سازمان در زمان پیشبرد فرایند‌های فروش و پخش

نرم افزار ردیابی ویزیتور راهکاران با نظر گرفتن داده‌های مکانی کارمندان از جنبه مسیر‌های طی شده و فعالیت‌های انجام شده شرایطی را فراهم می‌کند که سرپرست یا مدیر در داخل سازمان بتواند هر لحظه عملکرد کارمند را بررسی کرده و در صورت نیاز اقدامات اصلاحی را با کارمند پیش ببرد.

بررسی میزان پوشش‌دهی مناطق بر مبنای مکان مشتری

با استفاده از امکانات این ماژول می‌توان پراکندگی جغرافیایی مشتریان را همراه با گزارشات گوناگون از ابعاد مختلف، بر روی نقشه مشاهده کرد و براساس این اطلاعات برای پوشش‌دهی مناطق جغرافیایی برنامه‌ریزی کرد.

پیشبرد عملیات فروش و پخش بر بستر نقشه با در نظر گرفتن مسیر پیشنهادی

مدیریت اطلاعات جغرافیایی راهکاران از طریق مکانیزم‌های مسیر‌یابی هوشمند به کاربران کمک می‌کند که مسیر‌های تعریف شده را اصلاح یا براساس مکان‌های ثبت شده، برای مشتریان مسیر‌های بهینه تعریف کنند. همچنین با در نظر گرفتن مکان ثبت شده برای مشتریان، مکانیزم‌های صدور حواله پخش و تور را با در نظر گرفتن مسیر پیشنهادی بر روی نقشه تسهیل و تسریع می‌کند.

گزارش‌های عملکردی در بستر نقشه

نرم افزار GIS با فراهم کردن اطلاعات لازم درباره میزان فروش و برگشت محصولات، تعداد مشتریان، مانده حساب مشتریان و… بر روی نقشه، به سرپرستان و مدیران کمک می‌کند تا با در نظر گرفتن این اطلاعات، سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات مختلفی را با توجه به شاخص‌های هر منطقه جغرافیایی در دستور کار قرار دهند.

یکپارچه بودن امکانات نرم افزار GIS با امکانات و فرم‌های ماژول فروش و پخش

با توجه به اینکه امکانات ماژول GIS با ماژول فروش و پخش یکپارچه است به راحتی بین فرم‌ها و امکانات این دو ماژول می‌توان جا به جا شد. بدین ترتیب سرعت اجرای عملیات مختلف و گزارش‌ها افزایش می‌‍یابد.


اطلاعات پایه

 • ثبت و مشاهده مکان مشتریان یا مراکز فروش در نقشه
 • تعریف مسیر برای مشتریان با در نظر گرفتن مسیر پیشنهادی نقشه با توجه به نوع مسیر
 • استفاده از تمامی امکانات در نقشه آفلاین یا آنلاین

مدیریت اطلاعات مشتری و مسیر در نقشه

 • مشاهده مشتریان به‌صورت کلی بر روی نقشه با در نظر گرفتن فیلتر‌های متنوع
 • تفکیک مشتریان با رنگ و آیکن‌های مختلف
 • نمایش مسیر‌های تعریف شده برای مشتریان
 • نمایش مشتریان مسیر‌بندی نشده در کنار مسیر‌های نمایش داده شده
 • اختصاص یک مشتری خارج از مسیر به مسیر تعریف شده با در نظر گرفتن ترتیب مورد نظر در مسیر
 • نمایش مشتریان بدون مسیر با در نظر گرفتن فیلتر‌های متنوع

مدیریت اطلاعات تور در نقشه

 • نمایش مسیر حرکتی کارمند در نقشه و مشاهده میزان انحراف با تور تعریف شده
 • نمایش مشتریان تعیین شده در تور کارمندان
 • بررسی عملکرد کارمند در نقشه از منظر فعالیت‌های انجام شده و نشده با جزئیات در تور‌های کارمندان
 • نمایش نقاطی از مسیر عملکرد کارمند به‌صورت متفاوت همراه با دلایل در دسترس نبودن اطلاعات مکان جغرافیایی
 • نمایش گزارشات خلاصه از عملکرد کارمند در هر تور
 • مشاهده مکان و زمان ورود و خروج از محل مشتری
 • مشاهده ورود و خروج‌های نا‌معتبر به تفکیک بر روی نقشه

گزارش‌گیری

 • مشاهده گزارش فروش، برگشت از فروش، مانده حساب، تعداد و مبلغ فاکتور‌های تسویه نشده، تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی و …. برای تمام مشتریان نمایش داده شده در نقشه
 • انتخاب ناحیه در نقشه برای تهیه مشاهده گزارش فروش، برگشت از فروش، مانده حساب، تعداد و مبلغ فاکتور‌های تسویه نشده، تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی و …. برای مشتریان موجود در ناحیه انتخاب شده
 • نمایش مکان فعلی کارمندان با در نظر گرفتن آخرین وضعیت بر روی نقشه (توقف غیر مجاز، عدم ارسال مکان و …)
 • تهیه گزارش‌های عملکردی کارمندان با در نظر گرفتن حضور یا عدم حضور در محل مشتری و میزان فاصله از محل مشتری
 • بررسی میزان فروش محصول یا گروه محصول با در نظر گرفتن فیلتر‌های مختلف بر روی نقشه

برنامه‌ریزی عملیات فروش و پخش در بستر نقشه

 • صدور حواله‌های پخش بر روی نقشه با در نظر گرفتن ظرفیت وزنی و حجمی حواله‌ها و فاکتورها و همچنین مسیر پیشنهادی نقشه
 • صدور تور‌های روزانه کارمندان بر روی نقشه با در نظر گرفتن شاخص‌های مختلف و مسیر‌های پیشنهادی نقشه