سیستم آموزش

سیستم آموزش، با داشتن آخرین اطلاعات سازمانی کارکنان (به‌دلیل یکپارچگی با سایر حوزه‌ها به‌ویژه کارگزینی) و به پشتوانه تجربه‌ حاصل از تعامل چند ساله توسعه و عرضه این ماژول با مشتریان و صاحب‌نظران و نهایتا با رعایت استانداردهای آموزشی از جمله استاندارد ۱۰۰۱۵ می‌تواند نقش موثری را در پیش‌بُرد فرآیندهای آموزشی مورد نظر در سازمان‌ها ایفا کند.

در مواجهه با تغییر و تحول‌های محیطی و به‌دنبال آن اهمیت یافتن فرآیند یادگیری سازمانی، نیازمندی‌های شغل و انتظارها از دارنده شغل، همواره در حال تغییر و تکامل هستند، از این رو آموزش موثر کارکنان در جایگاه یکی از فعالیت‌های کلیدی در حوزه نگهداشت و توسعه سرمایه انسانی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. ایجاد تناسب هر چه بیش‌تر میان شغل و شاغل از مشخصه‌های سازمان‌های پیش‌رو است که از توجه و تعهد آن‌ها به فرآیند آموزش ناشی می‌شود. از این رو، سازمان‌ها برنامه‌ریزی وسیعی برای آموزش کارکنان خود انجام می‌دهند تا سطح دانش و مهارت کارکنان خود را متناسب با مسوولیت‌های محول شده به آنان، افزایش دهند.

این ماژول با مدنظر قرار دادن آخرین استانداردهای به‌کارگرفته شده در این حوزه و انعطاف‌پذیری در اجرای فرآیندهای آموزشی، می‌تواند راه‌گشای سازمان‌ها در اجرای هدف‌های آموزشی آن‌ها باشد.

منافع و مزایا

هماهنگی کارکردی و فرآیندی با سایر کارکردهای مدیریت سرمایه انسانی

یکپارچگی در سطح عملیات و اطلاعات از اصول و معیارهای اولیه در توسعه سیستم است که اهمیت درخور توجهی دارد. با وجود منطق درست و مناسب در ایجاد یکپارچگی اطلاعاتی و عملیاتی می‌توان ضمن اعمال کنترل‌های صحیح به بهبود فرآیندها و عملکردهای جاری در حوزه‌های مختلف مدیریت سرمایه انسانی کمک کرد. ماژول آموزش از این جنبه، در ارتباط یکپارچه با سایر ماژول‌های حوزه سرمایه انسانی از جمله جبران خدمات، کارگزینی و مدیریت مسیر شغلی است.

همراستایی آموزش کارکنان با اهداف و استراتژی های سازمان 

ماژول آموزش امکان تعریف استاندارد آموزشی مشاغل مطابق با نیازهای خاص سازمان و به‌روزرسانی آسان و اعمال تغییرات مرتبط با آن در سیستم را فراهم می آورد تا دوره های آموزشی متناسب با اهداف سازمان طراحی و برگزار شوند.  نیازسنجی آموزشی کارکنان بر اساس نیازهای آموزشی فردی، شغلی و سازمانی صورت می گیرد و ارزیابی دوره های آموزشی، بررسی نتایج آموزش های اجرا شده و میزان تطابق با اهداف سازمان را امکانپذیر می کند.

مشارکت کارمندان و مدیران در فرایندهای آموزش به صورت مکانیزه

خدمات الکترونیک کارمند پل ارتباطی کارمندان و مدیران سازمان برای تکمیل چرخه فرایند آموزش و ارتباط با واحد آموزش سازمان است. کارکنان سازمان امکان ثبت درخواست دوره های آموزشی مورد نظر خود را دارند. بعلاوه گردش فرم های ارزیابی آموزشی به صورت مکانیزه از طریق همین پورتال صورت می گیرد.

استفاده از فرمول‌های متنوع جهت ارزیابی اثربخشی و سایر عوامل آموزشی

انجام ارزیابی دقیق از اثربخشی دوره های آموزشی و تصمیم گیری جهت برنامه ریزی دوره ها ، نیازمند طراحی مدل ها و فرمول های متناسب با دوره های آموزشی است. محیط فرمول نویسی ماژول آموزش سرمایه انسانی راهکاران، زمینه محاسبه دقیق و متناسب با دوره های آموزشی را فراهم  می سازد.

دستیابی آسان به انواع اطلاعات و گزارشات مورد نیاز حوزه آموزش

طراحی و آماده سازی گزارشات پرکاربرد حوزه آموزش مبتنی بر فرایندهای آموزشی و در ابعاد مختلف حوزه آموزش موجب شده است که امکان دستیابی به اطلاعات تجمیعی در سطوح مختلف برای موجودیت های آموزشی شامل مدرسان، فراگیران و موسسات آموزشی وجود داشته باشد و نتایج ارزیابی آنها قابل دسترس باشد. از طرفی امکان دستیابی به اطلاعات و سوابق آموزشی و اخذ انواع گزارش های مدیریتی و مشاهده روند شاخص های آموزش در طی زمان وجود خواهد داشت.

امکانات و ابزارها

 • تعریف استاندارد آموزشی مشاغل مطابق با نیازهای خاص سازمان و سهولت به‌روزرسانی و اعمال تغییرات مرتبط با آن در سیستم
 • نیازسنجی آموزشی شغلی، فردی و سازمانی و استفاده از این امکان برای برگزاری دوره‌های آموزشی و درخواست دوره‌های آموزشی
 • به‌روزرسانی نیاز آموزشی شغلی و فردی کارکنان براساس کسب مهارت‌های جدید یا موفقیت در دوره‌های موثر در رفع نیازهای فردی و شغلی آن‌ها
 • تعریف عوامل آموزشی و فرمول‌نویسی پویا و انعطاف‌پذیر با امکان استفاده از همه‌ی پارامترها و اطلاعات مربوط به دوره‌ها و فراگیران
 • تعریف، تعیین شاخص‌ها و اندازه‌گیری اثربخشی در سطح دوره‌ها و کارکنان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی
 • مدیریت و برنامه‌ریزی برگزاری دوره‌های آموزشی
 • حضور و غیاب فراگیران
 • ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی با متدهای مختلف مورد نظر سازمان
 • حسابداری آموزشی
 • تهیه گزارش‌های آموزش و سرانه‌های مرتبط با گروه‌بندی‌های دل‌خواه
 • دسته‌بندی اطلاعات و سوابق آموزشی و تهیه شناسنامه آموزشی کارمند
 • تهیه انواع گزارش‌های مدیریتی و مشاهده روند شاخص‌های آموزشی در طی زمان
 • ثبت و نگهداری اطلاعات مدرسان و موسسات آموزشی و ثبت نتایج ارزیابی آن‌ها
 • انطباق با فرآیندهای سازمانی با ابزار گردش ِکار در کارکردهای مختلف مربوط به ماژول از جمله درخواست دوره آموزشی
 • تعیین هزینه‌های آموزشی به تفکیک فراگیران و هزینه‌های عمومی برگزاری دوره و صدور سند حسابداری برای این هزینه‌ها