•  
   
   
   
   
   

   

   

  سیستم کمیسیون و پورسانت فروش راهکاران ابری

 

ماژول پورسانت فروش از طریق به‌کارگیری اطلاعات متنوع سیستم‌ها و استفاده از محیط فرمول‌نویسی با تسهیل فرآیند ارزیابی عملکرد پرسنل فروش و پخش، مدیران سازمان را برای اعمال سیاست‌های تشویقی و بازدارنده در عملکرد پرسنل یاری می‌دهد.

 

 
 

منافع و مزایا

 • تسهیل فرآیند ارزیابی عملکرد و محاسبه پورسانت
 • تسریع زمان محاسبه پورسانت پرسنل فروش و پخش
 • جلوگیری از تعارضات کاری حاصل از اشتباهات محاسباتی
 • انعطاف‌پذیری فرمول پورسانت و انجام ساده محاسبات پیچیده با در نظر گرفتن حفظ سوابق و آخرین تغییرات
 • اعمال سیاست‌های مدیریتی شرکت در قالب مدل‌های ارزیابی و پورسانت پرسنل
 • مقایسه عملکرد با اهداف فروش به شکل مبلغی و مقداری با بکارگیری ابعاد مختلف فعالیت روی محصولات
 • وجود شاخص‌های مناسب برای ارزیابی عملکرد پرسنل فروش
 • استفاده از فرمول‌های متنوع و پیچیده و محاسبه‌ی دقیق پورسانت متناسب با فعالیت پرسنل
 

 

امکانات و ابزار های سیستم کمیسیون و پورسانت فروش راهکاران ابری

 • امکانات عمومی
  • تعریف اهداف فروش مبلغی و مقداری با پارامترهای مختلف
  • تعریف دوره‌های مختلف محاسبه‌ی پورسانت و جداول پایه و ضرایب پورسانت
  • ورود اطلاعات جداول پایه و ضرایب به تفکیک دوره‌‌ی محاسباتی پورسانت
  • تعریف شاخص‌های مورد نظر مدیر و ارزیابی مستقل از سیستم به‌عنوان عامل ورودی
  • تعریف عوامل عملکردی کارمند به تفکیک نقش‌های کارمند فروش
  • تعریف فرمول محاسبه برای عوامل پورسانت در یک محیط فرمول‌نویسی منعطف
  • ارزیابی عملکرد فروش، محاسبه‌ی پورسانت، درصد ویزیتور و سایر کارمندان
  • محاسبه‌ی پورسانت برای نقش‌های مدیر، ویزیتور، مامور توزیع، مامور وصول، فروشنده‌ی گرم، راننده و سایر نقش‌ها
  • یکپارچگی با حوزه‌ی منابع انسانی و امکان استفاده از نتایج محاسبه‌ی پورسانت در عوامل ماژول جبران خدمات
  • استفاده از اطلاعات فروش، شامل فروش کل، برگشت از فروش و فروش خالص به‌شکل مقداری و مبلغی
  • استفاده از اطلاعات آمار فروش و ویزیت، شامل تعداد مشتری فاکتور شده، تعداد فاکتورها، اقلام فاکتورها، مشتری ویزیت شده، تعداد سفارش‌ها و اقلام سفارش‌ها
  • استفاده از اطلاعات سفارش‌ها، شامل کل سفارش‌ها، سفارش‌های موفق و فاکتور شده، سفارش‌های برگشت از توزیع، سفارش‌های توزیع نشده به‌شکل مقداری و مبلغی
  • استفاده از اطلاعات توزیع شامل، مقدار اقلام توزیع شده، مقدار توزیع و فروخته شده، وزن اقلام توزیع شده، حجم اقلام توزیع شده و تعداد حواله‌های توزیع و پخش
  • استفاده از اطلاعات دریافت و پرداخت شامل مبلغ کل وصول، مبلغ وصول نقد، مبلغ وصول غیرنقد، میانگین سن چک‌ها، مبلغ چک‌های برگشتی و مبلغ چک‌های وصول شده
  • تعریف الگوی صدور سند حسابداری پورسانت
  • صدور سند حسابداری پورسانت
  • مرور محاسبات پورسانت با گزارش مرور پورسانت
  • تعیین عوامل مورد نیاز در نمایش گزارش مرور پورسانت به‌شکل مورد نظر کاربر
   

 

محصولات راهکار فروش ابری

 

با سیستم فروش راهکاران ابری همه‌ی فرایند‌های فروش از زمان ثبت درخواست تا زمان صدور صورتحساب را پوشش دهید.
 
جزئیات بیشتر
با سیستم پورسانت فروش راهکاران ابری، بستری مناسب برای اعمال سیاست‌های مدیریتی در قالب مدل‌های ارزیابی و پورسانت را فراهم کنید.
 
جزئیات بیشتر