کیفیت نرم‌ افزار چیست و معیارهای سنجش آن کدامند؟

کیفیت نرم افزار

کیفیت نرم‌افزار یک مفهوم انتزاعی است که درک وجود آن مقداری دشوار است. این در حالی است که نبود آن را می‌توان به سرعت احساس کرد. از طرف دیگر ممکن است ذی‌نفعان متعددی با یک نرم‌افزار درگیر باشند که هر کدام استانداردهای خاص خود را برای سنجش کیفیت نرم‌افزار دارند.