ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی

واژه شناسی

واژه شناسی حق اختراع: (قسمت دوم)    ثبت اختراع سرزمینی: یعنی یک اختراع فقط در قلمرو سیاسی و بر طیق ضوابط و مقررات یک کشور به ثبت برسد.   ثبت منطقه ای اختراع: یعنی مخترع موضوع اختراع خود را در سازمان منطقه ای که دول مختلف ضوابط و مقررات یکسانی را برای ثبت اختراع به … ادامه

واژه شناسی

واژه شناسی اختراع (قسمت اول) اختراع (Invention): اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فناوری، صنعت و مانند آن حل می کند. ابداع محصول صنعتی جدید که سابقا نمونه ی آن وجود نداشته است، ساخت وسیله … ادامه

واژه شناسی

واژه شناسی کپی رایت (قسمت دوم)   ترجمه: آثاری هستند که صرفا از حیث شکل بیان تازگی دارند، ولی از حیث محتوا همانند آثار اصلی و زبان اصلی هستند. قانون ترجمه، تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی ۱۳۵۲صراحتا حق تکثیر یا تجدید چاپ، بهره برداری، نشر و پخش هر ترجمه ای را با مترجم یا … ادامه

واژه شناسی

واژه شناسی کپی رایت (قسمت اول) کپی رایت (copy right): کپی رایت یا حق تألیف حقی است که برای پدیدآورنده یک اثر بوجود می آید، مشروط به آنکه اثر اصالت داشته باشد و از آثار گذشتگان و دیگران در پدید آوردن آن استفادۀ غیرمجاز نشده باشد. پدید آورنده نسبت به اثر خود از حقوق مادی … ادامه

واژه شناسی

واژه شناسی نرم افزار: (قسمت دوم)   نرم افزار جمعی ( Collective Software): نرم افزاری است که تحت مدیریت، ابتکار و نام یک شخص حقیقی و حقوقی –عمدتا شرکتهای نرم افزاری- توسط یک تیم انجام می شود. شخص حقیقی و یا حقوقی که نرم افزار با مدیریت و سرمایه گذاری او به وجود آمده است، … ادامه

واژه شناسی

واژه شناسی نرم افزار: (قسمت اول)   نرم افزار (Software): مجموعه ای از رویه ها، دستورالعمل ها، فرامین و مستندات است که به صورت نشانه (کد) یا به صورت دیگر بیان شود و در صورت ارائه به یک سامانه پردازنده متناسب، آن سامانه توانمندی اجرا و انجام کار مشخص یا تحصیل نتیجه مورد نظر را … ادامه