کارگاه «مدیریت یکپارچه تامین تا تولید؛ چرا و چگونه»