چگونه استفاده از خدمات ابری، به دغدغه‌های امنیتی مدیران پاسخ می‌دهد؟