نحوه تهیه صورتهای مالی در بخش عمومی و اقدامات قبل از آن