محاسبه ی دقیق و سریع پورسانت با راهکار صنعت پخش همکاران سیستم