روزهای پیش از «باهم ۱۳۹۵»، رویداد اختصاصی همکاران سیستم