ثبت اثر انگشت همکارانی‌ها در سازه‌ی «سازمان یعنی ما»