از زبان مشتریان همکاران سیستم؛ ارزش‌آفرینی راهکاران در شرکت بهنوش