از زبان مدیران همکاران سیستم | گردهمایی آغاز سال ۹۵