ارزش آفرینی راهکاران همکاران سیستم در پتروشیمی لرستان