«ابرآمد» متولد شد

«شرکت ابرآمد» با استفاده از هم افزایی توانمندی ها و تجارب شرکت های همکاران سیستم و افزارپردازرمیس تاسیس شده است و به دنبال آن است تا با ارائه مجموعه متنوعی از سرویس های ابری پاسخ گوی نیازهای فناوری اطلاعات مشتریان با استفاده از روش های نوین و با کیفیت متفاوت باشد.