66درصد رشد درآمدها در همکاران سیستم

به گزارش هفته‌نامه صدای بورس؛ شرکت همکاران سیستم در بهمن ماه سال 1400، مبلغ ۳۶۶,۸۴۸ میلیون ریال درآمد شناسایی کرد، که رشد 12درصدی نسبت به دی ماه را نشان می‌دهد. صورت‌های مالی این شرکت، معمولا از ثبات درآمدی بر خوردار است و نوسانات به دور از ذهنی را نشان نمی‌دهد، بطوریکه این شرکت در دی ماه نیز مبلغ ۳۲۷,۵۲۰ میلیون ریال درآمد به ثبت رسانده است.
بررسی ها نشان می دهد همکاران سیستم طی 11 ماه منتهی به پایان بهمن ماه سال جاری توانسته مبلغ ۳,۵۷۹,۲۲۰ میلیون ریال درآمد شناسایی کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 66درصد رشد داشته است.
“سیستم” همچنین در 11 ماه منتهی به بهمن ماه 1399 مبلغ ۲,۱۵۱,۰۹۴ میلیون ریال درآمد شناسایی کرده بود.

11 ماه سال 140011 ماه سال 99درصد تغییر
کل درآمد۳,۵۷۹,۲۲۰۲,۱۵۱,۰۹۴66%
فروش نرم افزار۱,۷۹۴,۷۵۶۱,۱۵۳,۵۹۹56%
خدمات پشتیبانی۱,۴۹۱,۶۱۸۸۸۸,۱۶۵68%

بررسی‌ها نشان می‌دهد، عمده درآمد شرکت همکاران سیستم از درآمد خدمات پشتیبانی و فروش نرم افزار است که هر دو در سال جاری نسبت به مدت مشابه با رشد همراه شده است.
درآمد این شرکت در 11 ماه سال جاری ۳,۵۷۹,۲۲۰ میلیون ریال شده و 166درصد کل درآمد سال 99 را پوشش داده است. “سیستم” در سال مالی 99 بر اساس گزارش های ماهانه ارایه شده مبلغ ۲,۵۵۰,۶۴۸ میلیون ریال درآمد اعلام کرده بود که در صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 30/12/1399 آن را تا ۳,۴۵۸,۵۷۵ میلیون ریال افزایش داد.

بررسی عملکرد ماهانه

شرکت همکاران سیستم در بهمن ماه سال 1400 مبلغ ۳۶۶,۸۴۸ میلیون ریال درآمد شناسایی کرده است. این شرکت در دومین ماه زمستان مبلغ ۱۷۸,۲۶۳ میلیون ریال از فروش نرم افزار و مبلغ ۱۵۶,۷۹۲ میلیون ریال از درآمد خدمات پشتیبانی کسب کرده است.
در دی ماه سال جاری درآمد شرکت بالغ بر ۳۲۷,۵۲۰ میلیون ریال بود و درآمد شرکت در آذر ماه مبلغ ۳۷۸,۴۷۰ میلیون ریال ثبت شده است.

شرحآذردی بهمندرصد تغییر
کل درآمد ماه ۳۷۸,۴۷۰۳۲۷,۵۲۰۳۶۶,۸۴۸12%
فروش نرم افزار۲۰۰,۶۸۷۱۵۲,۰۳۴۱۷۸,۲۶۳17%
خدمات پشتیبانی۱۴۸,۳۹۸۱۴۴,۶۴۶۱۵۶,۷۹۲8%

شرکت همکاران سیستم در بهمن ماه مبلغ ۱۷۸,۲۶۳ میلیون ریال از فروش نرم افزار درآمد کسب کرده که نسبت به دی ماه 17درصد بیشتر شده است.
همچنین درآمد شرکت از خدمات پشتیبانی در بهمن ماه 8درصد بیشتر شده و رقم ۱۵۶,۷۹۲ میلیون ریال را ثبت کرده است.
“سیستم” در دی ماه مبلغ ۱۵۲,۰۳۴ میلیون ریال از فروش نرم افزار و مبلغ ۱۴۴,۶۴۶ میلیون ریال از درآمد خدمات پشتیبانی ، درآمد شناسایی کرده است.

صورت‌های مالی

شرکت همکاران سیستم درحالی در آستانه آخرین ماه سال و ارایه گزارش 12 ماهه است که بنظر می رسد قادر است رشد خوبی را در سود سال جاری نسبت به سال گذشته داشته باشد.
این شرکت در سال مالی 99 بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ ۳,۴۵۸,۵۷۵ میلیون ریال درآمد عملیاتی داشته که منجر به شناسایی مبلغ ۵,۴۳۰,۵۱۷ میلیون ریال سود خالص شده است و برای هر سهم با سرمایه ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ 3194ریال سود محقق کرده است.
در صورت‌های مالی تلفیقی درآمد عملیاتی شناسایی شده در سال 99 مبلغ ۵,۴۲۵,۰۲۶ میلیون ریال و سود خالص شرکت ۳,۶۳۶,۲۹۹ میلیون ریال بوده است.
در سال جاری نیز شرکت گزارش 9 ماهه را ارایه کرده و مبلغ ۲,۹۸۳,۷۹۶ میلیون ریال درآمد عملیاتی شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 79درصد بیشتر شده است . سود خالص شرکت نیز طی 9 ماه نخست سال جاری مبلغ ۱,۹۳۶,۶۶۶ میلیون ریال حاصل شده و با توجه به افزایش سرمایه شرکت در سال جاری ، با سرمایه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ 194 ریال سود برای هر سهم محقق کرده است.
از این شرکت انتظار می‌رود در پایان سال جاری با رشد سود نسبت به سال گذشته همراه شود.

دسته‌بندی‌ها:

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *