معرفی مقالات حقوق مالکیت فکری

 نام مقاله: بررسی تطبیقی ضرورتهای ناشی از برقراری نظام حمایتی خاص از طرح های مد
نویسندگان: سعید حبیبا، لیلا فخاری
آنچه در این مقاله میخوانیم: طرح‌های مد لباس که امروزه به یک صنعت ارزشمند اقتصادی بدل شده تا مدت‌ها به دلیل آنکه دارای کارکرد پوششی بوده و کالای مفید تلقی می‌شد مورد حمایت نظام‌های قانونی قرار نداشت. درحالی‌که در صورت تبلور طرح مد در قالب یک لباس و دارا بودن شرایط حمایت قانونی نظیر اصالت، جدید بودن و منحصربه‌فرد بودن، می‌توان آنها را مورد حمایت قرار داد. مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که طرح‌های مد لباس به دلیل حیات فصلی به آسانی نمی‌توانند از حمایت‌های نظام‌های سنتی حقوق مالکیت فکری برخوردار گردند. در نتیجه پیشنهاد برقراری یک نظام حمایتی خاص که دربردارنده معیارهای ثبت، مدت زمان حمایت و استانداردهای تشخیص اعمال تجاوزکارانه متناسب با طبیعت ویژه این آثار باشد، از اهداف اصلی این پژوهش است.
این مقاله که در سال ۱۳۹۵ در فصلنامه ی تحقیقات حقوقی منتشر شده است از لینک زیر قابل دسترسی است:
http://scj.sbu.ac.ir/index.php/researchejuridique/article/view/16997

 

 نام مقاله: حمایت از طرح و بسته بندی محصولات در قالب شاخه‌‌های حقوق مالکیت فکری
نویسندگان: زهرا شاکری، سعید حبیبا، سهیلا نورعلی
آنچه در این مقاله می‌‌خوانیم: ﻃﺮح ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از شاخه ها متفاوت از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮآﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ پرسش‌‌ها پاسخ دهیم که حمایت از طریق قالب‌‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﭼﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ یکدیگر دارند و حمایت از طریق کدام قالب حقوقی ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟ و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد؟ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد تحلیلی-توصیفی ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ ارﺟﺤﯿﺖ ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﻃﺮاح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از طرح خود را برگزیند. از طرفی در نظام های حقوقی مختلف امکان حمایت‌‌های چندگانه میسر است.
این مقاله که در سال ۱۳۹۵ در فصلنامه ی دانش حقوق اقتصادی به چاپ رسیده است، از لینک زیر قابل دسترس است:
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Documents/1396/01/27/13960127001781.pdf

 

 نام مقاله: شروط حمایت از مقررات طرح صنعتی در ایران؛ نو بودن و/ یا اصالت!؟
نویسنده: تقی امانی
آنچه در این مقاله می‌‌خوانیم: نویسنده در این مقاله به قابلیت حمایت طرح صنعتی در دو نظام مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری اشاره کرده و توضیحاتی در خصوص ویژگی‌‌های برخورداری از حمایت در هر دو نظام را ارائه می‌‌کند.
برای دریافت متن کامل این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:
http://www.nobanlaw.com/sites/default/files/Article-ID-Amani.pdf

 نام مقاله: وجوه اشتراک و افتراق نام تجاری و علامت تجاری
نویسنده: شیرزاد اسلامی
آنچه در این مقاله می‌‌خوانیم: از منظر حقوقی، نام تجاری و علامت تجاری دو مفهوم متفاوت بوده و آثار و احکام جداگانه ای نیز دارند، ولی در عرف تجاری و گاه برخی نوشته های حقوقی این دو مقوله یا به جای هم استفاده می شوند یا هر دو یکی پنداشته شده و مترادف هم به کار می‌‌روند. در این مقاله به وجوه اشتراک و افتراق علامت تجاری و نام تجاری اشاره می‌‌شود.
این مقاله که در فصلنامه ی برند به چاپ رسیده است در لینک زیر قابل دسترس است:
http://www.ensani.ir/storage/Files/20101110130704-4.pdf

 

 نام مقاله: نقض حقوق صاحب علامت تجاری در حقوق ایران و انگلستان
نویسندگان: داود اندرز، المیرا بابایی
آنچه در این مقاله می خوانیم: حقوق مربوط به علایم تجارتی یکی از شاخه های حقوق مالکیت صنعتی می باشد که این حقوق نیز بخشی از حقوق مالکیت فکری است. علامت تجارتی مهم ترین وسیله ی تمایز بخش میان کالاها و خدمات شرکت های مختلف است. در این مقاله به تفصیل به بررسی نقض حقوق ناشی از مالکیت علامت تجارتی، شناسایی انواع نقض علامت تجارتی و هم چنین شرایط وقوع نقض این حقوق پرداخته شده است.
این مقاله در فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد شماره ۳۲ سال ۱۳۹۵ به چاپ رسیده است.

 

 نام مقاله: بررسی ابعاد پیوندهای مختلف اینترنتی از نظر حقوق مولف
نویسندگان: ابراهیم رهبری، سعید نجات زادگان، حمید نجات زادگان
آنچه در این مقاله می خوانیم: پیوندهای اینترنتی در یکی از سه قالب پیوندها فرامتنی، تصویری و پنجره ای، کاربران را به سرعت و سهولت در فضای وب به گردش در می آورند، امری که ممکن است حقوق انحصاری صاحبان آثار فکری را در مخاطره قرار دهد. مهمترین نقطه تلاقی چالشهای پیوندهای اینترنتی با مالکیتهای فکری، در چارچوب نظام کپی رایت و موارد احتمالی تعدی به حقوق دارنده ی آن متبلور می شود. این مقاله می کوشد در بستری فنی و حقوقی، اقسام لینک ها و کارکرد هریک را در فضای دیجیتال بررسی کرده و حقوق صاحبان وبگاه ها را در مواجهه با پیوندهای اینترنتی تبیین سازد.
جاهایی که این مقاله در دسترس شماست:
فصلنامه مطالعات حقوقی، سال نهم، شماره ۱
سایت magiran.coئ

 

 نام مقاله: حق دسترسی به اطلاعات و کپی رایت در فضای مجازی
نویسنده: محمد حبیبی محنده
آنچه در این مقاله می خوانیم:کپی رایت یا حقوق مولف و حق دسترسی به اطلاعات به گفتمان های رایج در فضای مجازی تبدیل شده است. تعارضی اولیه یا واقعی میان این دو وجود دارد، چراکه کپی رایت با اعطای حقوق انحصاری به دارندگان آن دسترسی به اطلاعات مندرج در آثار ادبی و هنری را کنترل می کند، در حالی که حق دسترسی به اطلاعات به عنوان جلوه ای از حق بنیادی بشری آزادی بیان مستلزم دسترسی به اطلاعات مشمول کپی رایت است.
جاهایی که این مقاله در دسترس شماست:
فصلنامه حقوق پزشکی، سال دهم، شماره ۳۹
سایت magiran.com

 

نام مقاله: ویژگی‌های حمایت از نرم افزارهای اختراعی
نویسندگان: محمود صادقی، امیررضا حمیدی اول
آنچه در این مقاله می خوانیم: نرم‌افزار به مجموعه‌ای از اظهارات و دستورالعمل‌های به کار گرفته شده به‌شکل مستقیم و غیرمستقیم در رایانه برای نیل به هدفی مشخص تعریف شده است. کارآمدترین روش برای حمایت از این محصول فکری پدیدآورنده، مجرای حقوق مالکیت فکری است. نویسندگان مقاله با نگاهی تطبیقی به حقوق امریکا، انگلستان و ایران امکان ثبت نرم افزار به عنوان اختراع را مورد بررسی قرار داده‌اند.
جاهایی که این مقاله در دسترس شماست:
فصل‌نامه مدرس علوم انسانی (پژوهش‌های حقوق تطبیقی)، سال نوزدهم، شماره ۳
سایت magiran.com

 

 نام مقاله: حفاظت از اختراعات نرم‌افزاری در ایران
نویسندگان: سید کامران باقری، مریم توکل مقدم، سعید شوال‌پور، حمید عزیزی مرادی
آنچه در این مقاله می خوانیم: در این مقاله انواع روشهای حفاظت از دارایی‌های فکری محصولات نرم‌افزاری به اختصار معرفی شده و سپس مزایا و کاستی‌های کسب حفاظت از راه سازوکار ثبت اختراع در مقایسه با دیگر روش‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
جاهایی که این مقاله در دسترس شماست:
فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال سوم، شماره ۲
سایت magiran.com