سازمانهای بین المللی و مالکیت فکری (وایپو)

سازمان جهانی مالکیت فکری

World Intellectual Property Organization (WIPO)

سازمان جهانی مالکیت فکری که به اختصار وایپو نامیده می شود، یکی از هفده سازمان تخصصی سازمان ملل متّحد است.

وایپو در سال 1967 با تصویب کنوانسیونی به نام “کنوانسیون مؤسّس سازمان جهانی مالکیت فکری” تأسیس گردید و مقرّ آن نیز در ژنو سوئیس است.

هدف اصلی این سازمان، پیشبرد و توسعه ی نظام بین المللی مالکیت فکری در جهت پرورش نوآوری و خلاقیت در سطح جهان است و به منظور نیل به این مهم، کنوانسیونها و معاهدات متعدّدی با نظارت وایپو بین کشورهای عضو این سازمان منعقد گردیده که به نوبه ی خود میتواند موجب افزایش همکاری های بین المللی در ارتقای حمایت از مالکیت فکری گردد. همچنین بین سازمان جهانی مالکیت فکری و ادارات مالکیت فکری کشورهای عضو، ارتباط مستمری برقرار است و سمینارها و کارگاه های آموزشی مختلفی با هماهنگی و نظارت وایپو در این کشورها برگزار شده است.

در حال حاضر 191 کشور عضو وایپو هستند. ایران نیز در سال 2001 (1380) به وایپو پیوسته است.

وب سایت سازمان جهانی مالکیت فکری:

www.wipo.int