تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری

طبق آگهی مندرج در روزنامه رسمی، مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده واحده‌ای، مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری را به مدت یک‌سال دیگر تمدید نمود. در راستای مقرره ماده ۱ قانون مدنی، در تاریخ ۱۱/۰۴/۹۲ «قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد. طبق ماده یک قانون مدنی «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس ازطی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف‌مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ‌، منتشر نماید.»
و طبق ماده ۲ قانون مدنی: قوانین‌، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجراءاست مگر آنکه در خود قانون‌، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد. البته با توجه به انقضای مدت اعتبار این قانون از تاریخ ۳/۱۱/۹۱ مقتضی بود که طبق عبارت اخیر ماده ۲، ترتیب خاصی برای تعیین موقع اجرای آن قانون از زمان انقضاء ذکر می‌گردید.