شما می‌توانید از طریق جدول زیر به مهم‌ترین مستندات مالی شرکت دسترسی داشته باشید


عنوان زمان انتشار لینک دانلود
اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ دانلود
کمیته‌های زیرمجموعه هیئت مدیره ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ دانلود
مسئولیت‌های اجتماعی همکاران سیستم ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ دانلود
گزارش کنترل‌های داخلی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ دانلود
گزارش تفسیری مدیریت منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ دانلود
گزارش فعالیت هیئت مدیره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ دانلود
صورت های مالی تلفیقی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ دانلود
گزارش کنترل‌های داخلی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ دانلود
گزارش تفسیری مدیریت منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ دانلود
گزارش فعالیت هیئت مدیره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ دانلود