نرم افزار بهای تمام‌ شده راهکاران

منافع و مزایا

 • امکان محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمت بر اساس دوره‌های محاسباتی
 • محاسبه بهای تمام شده به روش استاندارد و واقعی
 • فراخوانی تمامی اطلاعات مورد نیاز از سایر ماژول‌ها
 • کنترل مصرف مواد بر اساس روش‌های ساخت (BOM) و محاسبه کالا به تفکیک روش‌های ساخت
 • امکان انجام محاسبات جداگانه تسهیم هزینه، معادل آحاد مقداری تولید، محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمت
 • امکان محاسبه نرخ و قیمت‌گذاری کاردکس کالاهای تولیدی طی دوره مالی
 • امکان هزینه‌یابی محصولات مشترک و فرعی
 • امکان محاسبه بهای تمام شده خدمات برون سپاری شده تولید (پیمانکاری)
 • محاسبه بهای تمام شده گروه محصولات
 • احتساب بازیافت ضایعات در محاسبه بهای تمام شده
 • احتساب دوباره کاری در محاسبه بهای تمام شده
 • انطباق با سیستم کنترل کیفیت

امکانات و ابزارها

عمومی

 • امکان محاسبه بهای تمام‌شده بر اساس دوره‌های پیش‌بینی و واقعی در یک دوره مالی
 • محاسبه کالا و خدمات به صورت هم‌زمان
 • قابلیت محاسبه بهای تمام‌شده کالا و خدمت به تفکیک شعبه
 • تفکیک عملیات تولید در سطح مراکز هزینه و ایستگاه‌های کاری جهت انطباق محاسبات با فرآیند واقعی تولید محصولات

تسهیم هزینه

 • امکان ثبت یا دریافت اطلاعات مورد نیاز جهت تسهیم هزینه مراکز خدماتی به صورت متمرکز
 • انجام محاسبه تسهیم هزینه به صورت مستقل از محاسبه مصرف و معادل آحاد تولید
 • دسترسی سریع به نتایج محاسبه تسهیم هزینه بدون نیاز به مشاهده گزارش‌ها
 • انجام کنترل‌های منطقی مربوط به تسهیم هزینه مراکز خدماتی

تولیدات مراکز

 • تعریف روش‌های ساخت مختلف برای یک کالا
 • ثبت تولید یک کالا با روش ساخت مشخص در بیش از یک ایستگاه کاری
 • تعریف گروه محصولات مشترک
 • ثبت زمان‌سنجی دستمزد و سربار و درصد ضایعات عادی به تفکیک کالا و روش ساخت
 • ثبت تولیدات پیمانکاران

 

موجودی‌های پای کار

 • ثبت موجودی های پای کار مصرفی به تفکیک مراکز هزینه و کالا
 • ثبت موجودی های پای کار تولیدی به تفکیک ایستگاه‌های کاری و ریز مواد به‌کار رفته در محصول و درصد
 • تکمیل هزینه‌های تبدیل
 • ثبت موجودی‌های پای کار پایان دوره به تفکیک هر دوره محاسباتی

تولیدات و مصارف

 • فراخوانی اسناد مصرف و تولید از طریق ماژول انبار
 • ثبت برگه تحویل جهت انتقال کالا بین مراکز و ایستگاه‌های تولیدی
 • محاسبه معادل آحاد مقداری تولید قبل از محاسبات مبلغی بهای تمام شده
 • تسهیم مصارف بر مبنای مصرف استاندارد برای تولید واقعی
 • جابجایی مصرف واقعی تسهیم شده بین کالاهای تولیدی جهت افزایش دقت تسهیم مصارف

محاسبات بهای تمام‌شده

 • دسترسی سریع به اطلاعات بهای تمام شده کالاهای تولیدی و خدمات ارائه شده بلافاصله بعد از محاسبه بدون نیاز به مرور گزارشات در قالب کارت محصول
 • محاسبه ضایعات عادی و غیر عادی
 • محاسبه بهای تمام‌شده استاندارد و واقعی محصولات و شناسایی انحرافات
 • امکان محاسبه نرخ و قیمت‌گذاری کاردکس کالاهای تولیدی به صورت هم‌زمان

 

گزارش‌گیری و اسناد حسابداری

 • صدور اسناد مالی بهای تمام‌شده به دو روش استاندارد و واقعی
 • گزارش‌گیری اطلاعات مربوط به تسهیم هزینه
 • گزارش‌گیری اطلاعات مصرف مواد در محصولات
 • گزارش‌گیری انحرافات معمول در بهای تمام شده شامل انحرافات مواد ، دستمزد و سربار به صورت دو و سه انحرافی
 • گزارش کار درجریان ساخت به تفکیک مراکز برایکنترل ورود و خروج صحیح هزینه‌ها در کاردرجریان
 • گزارش‌دهی اطلاعات مربوط به تولید کالا
 • گزارش‌دهی اطلاعات مربوط به تولید کالا و خدمات