واژه شناسی (نام تجاری- برند)

نام تجاری: عنوان یا نامی که تاجر و بازرگان تحت این نام به اعمال تجاری می پردازد و عامل تمایز یک تاجر یا بنگاه تجاری از سایر تاجرها یا بنگاه های تجارتی است.

انواع نام تجاری: نام تجاری ممکن است از نام و یا نام خانوادگی تاجر و یا نام فانتزی و عناوین دیگر باشد.

نام خیالی یا فانتزی: نامی است که وجود خارجی ندارد. انتخاب یک نام فانتزی و یا انتخاب یک نام با الهام از طبیعت به عنوان نام تجاری چنانچه در تعارض با اسامی قبلا توسط دیگران انتخاب و ثبت شده است در تعارض نباشد و سبب ایجاد اشتباه و گمراهی سایر افراد نباشد، با ممنوعیت قانونی مواجه نیست.

شرایط صحیح بودن نام تجاری: چنانچه یک نام فانتزی به عنوان نام تجاری انتخاب شود باید حائز شرایط ذیل باشد:

  • قانونی و مشروع باشد: نام تجاری نباید ممنوعیت قانونی داشته باشد. بنابراین اگر قانون انتخاب نامی را ممنوع کرده باشد، نمی توان به عنوان نام تجاری انتخاب نمود.
  • اغفال کننده و گمراه کننده نباشد: نام تجاری نباید ایجاد شبهه کند و برای مشتریان در زمینه فعالیتهای اقتصادی یا تولیدی یا خدماتی ارائه شده به وسیله تاجر یا موسسه تجاری اغفال کننده نباشد در غیر اینصورت ممکن است به عنوان تقلب شناخته شود.
  • خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد: حدود نظم عمومی با توجه به موقعیت و وضع زندگی و فرهنگ و تمدن هر جامعه مشخص می گردد.
  • اختصاص ندادن یک نام جغرافیایی عمومی: نام تجاری اختصاصی تاجر نمی تواند از اسامی جغرافیایی باشد که جنبه عمومی دارد. زیرا برای سایر تجار مستقر در آن ناحیه نیز امکان استفاده از نام جغرافیایی آن محل وجود دارد. البته تاجر می تواند نام تجاری خود را از ترکیب اسم جغرافیایی با یک نام دیگر انتخاب کند.