قانون چگونه از شما حمایت می کند؟ (نام تجاری)

فرض کنید شما یک نام خاص (مانند نامی فانتزی) و یا هر نام دیگری را به عنوان نام تجاری خود انتخاب کرده اید که در حوزه فعالیت تان مشتریان شما را با آن نام میشناسند:

پرسش:  اگر با توجه به شناخته شده بودن نام تجاری شما شخصی از نام تجاری شما استفاده کند به نحوی که عرفا موجب اشتباه مشتریان شود قانون چگونه از شما حمایت می کند؟ 

پاسخ:  مطابق با قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 هرگونه استفاده از نام تجاری توسط سایرین که عرفا باعث فریب عموم گردد، غیرقانونی تلقی می شود و صاحب نام حق جلوگیری و الزام قضایی شخص ثالث به عدم استفاده از نام مزبور را دارد. در این قانون برای استفاده از نام تجاری متعلق به دیگری که عرفا موجب فریب عموم شود، مجرم شناخته می شود و علاوه بر جبران خسارت مشمول یکی از مجازاتهای زیر و یا هر دو آنها بصورت همزمان است:

حبس از نود و یک روز تا شش ماه
جزای نقدی از 10.000.000 ریال تا 50.000.000 ریال