قانون چگونه از شما حمایت می کند؟ (علامت تجاری)

فرض کنید شما مالک یک علامت تجاری هستید که معرف محصول شما در حوزه مواد آرایشی و بهداشتی است و مشتریان شما عموما بر اساس همین علامت محصول شما را از سایر محصولات بازار تمایز می دهند.

پرسش :  اگر با توجه به شناخته شده بودن محصول شما و تمایل مشتریان به خریداری و استفاده از آن، شخصی برای جلب مشتری برای محصول خودش که قطعا کیفیت محصول شما را نیز نخواهد داشت، از علامتی استفاده کند که عین علامت شماست و یا بسیار شبیه به آن است به نحوی که مشتریان در تمایز و تشخیص آن گمراه شوند. قانون چگونه از شما حمایت می کند؟

پاسخ : هر شخصی با علم و از روی عمد نسبت به استفاده از عین علامت شما و یا علامتی مشابه آن استفاده کند به نحوی که موجب فریب و یا گمراه شدن مشتری در تشخیص محصول شود و نقض حق به شمار آید علاوه بر جبران خسارت مشمول یکی از مجازاتهای زیر و یا هر دو آنها به صورت همزمان است:
حبس از نود و یک روز تا شش ماه
جزای نقدی از 10.000.000 ریال تا 50.000.000 ریال