سازمانهای بین المللی و مالکیت فکری (اتاق بازرگانی بین‌‌المللی)

اتاق بازرگانی بین‌‌المللی
International Chamber of Commerce (ICC)

اتاق بازرگانی بین‌‌المللی بزرگترین سازمان تجاری جهان است که در جهت ارتقاء تجارت بین‌‌الملل و تسهیل مبادلات تجاری در سطح بین‌‌المللی فعالیت میکند. این سازمان در سال 1919 و پس از جنگ جهانی اول تأسیس شد و مقرّ آن نیز در پاریس واقع شده است. در این برهه از تاریخ، هیچ سیستم بین‌‌المللی برای ساماندهی و مدیریت تجارت و سرمایه‌‌گذاری در جهان وجود نداشت و همین امر گروهی از تجار و فعالان بخش خصوصی را بر آن داشت تا بدون دخالت بخش دولتی و به صورت خودجوش به تأسیس اتاق بازرگانی بین‌‌المللی همّت گمارند.
اتاق بازرگانی بین‌‌المللی از بدو تأسیس تاکنون، اقدامات متعدّدی را برای نیل به اهداف خود به انجام رسانیده است. این سازمان با تدوین استانداردها و سیاستهای بین‌‌المللی متحدالشکل، به همسوسازی تجارت در جهان پرداخته و با فراهم آوردن سیستم داوری بین المللی به حل و فصل اختلافات ناشی از مبادلات تجاری بین‌‌المللی میپردازد. حمایت از تلاش‌‌های جهانی در جهت تسهیل رویه‌‌های گمرکی و تدابیر مرزی از دیگر اقدامات این سازمان است.
اتاق بازرگانی بین‌‌المللی با تشکیل کمیته‌‌های ملّی در کشورهای جهان، فعالیت خود را در این کشورها گسترش داده و بدین ترتیب ارتباط خود با دولتها را نیز حفظ میکند. مسئولیت این مهم در ایران بر عهده‌‌ی کمیته‌‌ی ایرانی اتاق بازرگانی بین‌‌المللی است.

کمیسیون مالکیت فکری اتاق بازرگانی بین‌‌المللی

اتاق بازرگانی بین‌‌المللی از کمیسیون‌‌های تخصّصی متعددی تشکیل شده است. با توجه به اهمیت مالکیت فکری و ارتباط آن با تجارت، کمیسیونی نیز به مالکیت فکری اختصاص یافته که امور مربوط به مالکیت فکری را تحت پوشش دارد. هدف این کمیسیون ارتقاء نظام کارآمد مالکیت فکری در سطح بین‌‌المللی، تشویق سرمایه گذاری و در نوآوری و پیشبرد توسعه‌‌ی اقتصادی پایدار است.

اقدامات کمیسیون

  •  انتشار اسناد: کمیسیون مالکیت فکری به انتشار برخی اسناد راهنما در حوزه مالکیت فکری میپردازد. این اسناد جنبه‌‌ی آموزشی و سیاستگذاری دارد و شامل رهنمودهای اتاق بازرگانی در موضوعات مرتبط با تجارت و مالکیت فکری و رویه های تجاری مورد تأیید این اتاق است.
  • تأسیس پروژه‌‌های مرتبط با مالکیت فکری: کمیسیون مالکیت فکری اتاق بازرگانی بین‌‌المللی پروژه‌‌هایی را نیز به منظور ارتقاء حمایت از مالکیت فکری و فرهنگسازی در این خصوص راه‌‌اندازی کرده است. پروژه¬ی باسکپ که به معنای “اقدامات تجاری برای توقف جعل و تقلب” است، نمونه ای از این پروژه هاست.