همایش و نمایشگاه بزرگ «راهکاران» همکاران سیستم در هتل المپیک