حوزه تحلیل‌های تامین و خرید هوشمندی تجاری

در هوشمندی راهکاران مهم‌ترین جنبه‌های مدیریتی حوزه تامین و خرید، مانند عملکرد جامع خرید، تحلیل وضعیت فرایند خرید ، پروفایل جامع تامین کننده، تحلیل میزان خرید مورد نیاز کالا و … از ابعاد مختلف تحلیل می‌شود و با ساخت گزارش‌های تحلیلی و داشبوردهای مدیریتی، در‌دسترس مدیران قرار می‌گیرد. از نمونه مهم‌ترین تحلیل‌های این حوزه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
عملکرد جامع خرید: در عملکرد جامع خرید وضعیت خرید، درصد تحقق بودجه خرید و وضعیت مواد و تامین کنندگان در یک نگاه مرور می‌شود.
فرایند خرید: با آگاهی از وضعیت سفارشات، نسبت سفارشات رسید شده و نشده، وضعیت برگشت از خرید‌ها، تعداد مازاد و کسری فروش، میتوان فرآیند خرید را بررسی کرد و نقاط ضعف در هر مرحله را شناسایی و در جهت بهبود آن اقدام کرد.
پروفایل تامین کنندگان: با ساخت شاخص‌ها و داشبورد‌های تحلیلی مربوط به تحویل مطابق با سفارش و تحویل به موقع، نمره نهایی کیفی، تعداد برگشتی خرید، تاریخ آخرین خرید، تعداد آخرین خرید، قیمت آخرین خرید، تاریخ خرید ماقبل آخر، تعداد خرید ماقبل آخر، قیمت خرید ما قبل آخر امکان ارزیابی تامین کنندگان فراهم می‌شود.
تحلیل میزان خرید مورد نیاز کالا: با تحلیل کالاهای به نقطه سفارش رسیده: موجودی انبار، ذخیره احتیاطی، حد تجدید سفارش و… میتوان میزان خرید و سفارش کالا را مدیریت کرد.