حوزه تحلیل‌های مالی هوشمندی تجاری

در هوشمندی راهکاران مهم‌ترین ابعاد حسابداری و دریافت پرداخت به ‌همراه مهم‌ترین شاخص‌های هر بُعد متناسب با تعاریف خاص کسب‌وکار هر شرکت تحلیل می‌شود و با ساخت گزارش‌های تحلیلی و داشبوردهای مدیریتی، در‌دسترس مدیران قرار می‌گیرد. از نمونه مهم‌ترین تحلیل‌های این حوزه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
در تحلیل حسابداری میتوان از وضعیت واقعی سرفصل های هزینه ای، سرفصل های درآمدی و سرفصل سود و مقایسه هریک با دوره قبل آگاه شد و میتوان درصد تحقق بودجه مالی هر یک از این سرفصل ها را نیز مشاهده کرد .هم چنین میتوان انواع نسبت های مالی را مانیتور کرد.
در تحلیل دریافت و پرداخت با آگاهی از انواع وضعیت چک‌های دریافتی و پرداختی ، جریان وصول و موجودی بانک‌ها میتوان سررسید حساب ها و وضعیت وصول را مدیریت کرد.