حوزه تحلیل‌های حسابداری مدیریت هوشمندی تجاری

 

در راهکار هوشمندی تجاری همکاران سیستم، مهم‌ترین جنبه‌های مدیریتی حوزه حسابداری مدیریت، مانند بهای تمام شده، سودآوری، هزینه‌های مستقیم تولید و مولفه‌های بهای تمام شده از ابعاد مختلف و متناسب با مسائل خاص کسب‌وکار هر شرکت تحلیل می‌شود و با ساخت گزارش‌های تحلیلی و داشبوردهای مدیریتی، در‌دسترس مدیران قرار می‌گیرد.

فضای رقابتی کسب‌وکار، داشتن اطلاعات درست و به‌روز را برای تصمیم‌گیری‌ سریع اجتناب‌ناپذیر می‌کند. با توجه به این‌که عوامل گوناگونی در محاسبه‌ی بهای تمام شده دخالت دارند، مدیران کسب‌وکار نیاز دارند تا از زوایای گوناگون به بهای تمام شده نگاه کنند تا بتوانند در شرایط رقابتی با داشتن دیدی جامع، ابتکار عمل را به‌دست بگیرند.

در تحلیل سودآوری؛ بر‌اساس آخرین بهای تمام شده‌ی محاسبه شده و مقایسه با نرخ فروش، می‌توانید سودآوری محصولات و کالاهای استراتژیک ‌خود را بسنجید و با استفاده از پیش‌بینی دقیق نرخ‌ها امکان تجزیه و تحلیل روی سودآوری آتی محصولات را هم خواهید داشت.

در تحلیل بهای تمام شده؛ هزینه‌های استاندارد برای تولید واقعی و هزینه‌های واقعی به تفکیک مولفه‌های مواد، دستمزد و سربار را مقایسه می‌کنید و با تجزیه و تحلیل انحرافات در بهای تمام شده واقعی و استاندارد، چالش‌های سازمان خود را می‌یابید.

در تحلیل هزینه‌های مستقیم تولیدی؛ در واحدهای تجاری گروه‌بندی‌های مشخصی برای هزینه‌ها متناسب با صنعت خاص مورد نظر وجود دارد که اگرچه مفهومی ساده دارد، اما تحلیل‌های عمیقی را در اختیارتان قرار می‌دهد. با استفاده از امکان معرفی انواع مختلف گروه‌بندی‌ روی هزینه‌ها در راهکار بهای تمام شده و هوشمندی راهکاران، می‌توانید فارغ از پیچیدگی‌های حسابداری، گزارش‌های تحلیلی متنوعی بر‌اساس انواع گروه‌بندی هزینه‌ها تعریف و در اختیار مدیران و تحلیل‌گران سازمان قرار دهید.

در تحلیل مولفه‌های بهای تمام شده؛ تغییرات ناگهانی یا روندهای افزایشی و کاهشی در مولفه‌های محاسبه بهای تمام شده شامل مواد، دستمزد و سربار خبر از تغییری مهم در فعالیت‌های حیاتی واحد تجاری می‌دهد. با آگاهی به‌موقع از این تغییرات، با مدیریت درست، نه تنها ریسک افزایش هزینه‌ها را کاهش می‌دهید، بلکه می‌توانید آن را به فرصتی کلیدی تبدیل کنید. با گزارش‌های تحلیلی و تجمیعی روی نسبت‌های مولفه‌های بهای تمام شده از ابعاد مختلفی مانند محصولات و مراکز هزینه، امکان کنترل به‌موقع تغییرات هزینه‌ای و اطمینان از سلامت فرآیند تولید محصولات شرکت فراهم می‌شود.