حوزه تحلیل‌های مدیریت کارخانه و تولید هوشمندی تجاری

با استفاده از راهکار هوشمندی تجاری مدیران می‌توانند فرایند تولید از مواد اولیه تا محصول از تامین‌کننده تا مشتری را بهبود بخشند، کیفیت و نگهداری تعمیرات و بهره‌وری تجهیزات سازمان را مدیریت کنند.

برای رسیدن به این مهم شاخص‌هایی تعریف و پایش خواهد شد که به عنوان نمونه شامل موارد زیر است:

  • تحلیل وضعیت و مقایسه تعداد خرابی‌ها
  • پایش مدت زمان توقفات
  •  تعداد و مدت زمان دستور کارها در مراکز
  •  بررسی نقاط اندازه‌گیری (حد بالا حد پایین) به تفکیک‌های مدنظر
  • وضعیت بودجه به تفکیک مراکز کاری