ماژول تشکیلات سازمانی و کارگزینی راهکاران بخش عمومی

تعریف عوامل حکمی مطابق با قوانین و مقررات بخش عمومی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام هماهنگ پرداخت، قانون کار و….. همچنین امکان اعمال تغییرات به‌شکل ساده و موثر و نگهداری اطلاعات جامع کارکنان مانند پرونده پرسنلی کارکنان، از مهم‌ترین الزامات توسعه‌ سیستم کارگزینی است که مدیران و کارکنان واحد منابع انسانی و کارگزینی بخش عمومی را در پاسخ به نیازمندی‌هایشان یاری می‌دهد.

ماژول کارگزینی راهکاران بخش عمومی از سه بخش اصلی شامل تشکیلات سازمانی، پرسنلی و صدور احکام تشکیل شده است. با استفاده از این ماژول می‌توان ضمن تدوین و نگهداشت ساختار سازمانی، ثبت و نگهداری اطلاعات جامع کارکنان و انواع مستندات پرسنلی، تعیین روش محاسبه مقادیر عوامل حکمی را مطابق با قوانین مربوطه و با انعطاف‌پذیری لازم انجام داد.

اعمال تغییرات ساختار سازمانی متناسب با مصوبات داخلی، صدور انواع احکام کارگزینی انفرادی و گروهی، هم‌چنین صدور خودکار احکام اصلاحی در انطباق با نیازهای نظام‌های جبران خدمات، بخشی دیگر از امکانات این سیستم است که با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای بخش عمومی در حوزه‌ کارگزینی طراحی شده است.


 • مدیریت بهینه ساختار و تشکیلات سازمانی
 • دیدگاه یکپارچه از ساختار سازمانی از جمله توزیع‌شدگی افراد در واحدها و پست‌های مختلف
 • پوشش‌دهی تنوع و پیچیدگی نظام‌های پرداخت حاکم بر بخش عمومی
 • تعیین روش محاسبه مقادیر عوامل حکمی متناسب با انواع استخدام‌های موجود در سازمان  
 • صدور خودکار احکام اصلاحی
 • دریافت گزارشات احکام متناسب با فرمت و استاندارد سازمان امور استخدامی

چابکی در نگهداشت تاریخچه تغییرات ساختار سازمانی

این ماژول امکان مدیریت تشکیلات و ساختار سازمانی را برای مدیران فراهم می‌کند. به گونه‌ای که می‌توان علاوه بر پست‌های مصوب، از پست‌های غیرمصوب نیز در ایجاد ساختار سازمانی استفاده کرد. همچنین امکان بروزرسانی ساختار سازمانی را از طریق نگهداشت تاریخچه تغییرات ساختار در سطح پست و واحدها فراهم می‌کند. به این ترتیب سازمان‌ها نیازی به بازتعریف ساختار در زمان تغییر آن ندارند.

پوشش قوانین و مقررات نظام‌های پرداخت بخش عمومی

ساختار فرمول‌نویسی پویا و منعطف در ماژول کارگزینی، این امکان را برای شما فراهم می‌کند که نظام‌های پرداخت مورد نظر مانند مدیریت خدمات کشوری، نظام امتیازی، نظام هماهنگ پرداخت، قانون کار و طرح طبقه‌بندی مشاغل و…. را مطابق با قوانین مرتبط، تعریف و در قبال تغییرات قوانین و آیین‌نامه‌ها، چابک‌تر عمل کنید.

پوشش محاسبه احکام معوقه بدون محدودیت زمانی

تغییر یا تصویب قوانین جدید در  گذر زمان و لزوم اجرای آنها از گذشته تاکنون، بخش عمومی را ناگزیر می‌کند تا نسبت به زمان موثر قوانین، احکام خود را در آن بازه اصلاح کنند. این امکان با استفاده از ماژول کارگزینی راهکاران بدون هیچگونه محدودیت زمانی در سال‌های جاری و گذشته فراهم شده است.

هماهنگی کارکردی و فرآیندی با سایر کارکردهای مدیریت سرمایه انسانی

با وجود منطق درست و مناسب در ایجاد یکپارچگی اطلاعاتی و عملیاتی می‌توان ضمن اعمال کنترل‌های صحیح، به بهبود فرآیندها و عملکردهای جاری در حوزه‌های مختلف مدیریت سرمایه انسانی کمک کرد. این سیستم این امکان را از طریق ایجاد ارتباط یکپارچه با سایر ماژول‌های حوزه‌ سرمایه انسانی از جمله جبران خدمات، مدیریت تردد، مدیریت امور بازنشستگان، مدیریت عملکرد، آموزش و مدیریت مسیر شغلی فراهم می‌کند.

دریافت گزارشات به موقع 

سیستم کارگزینی راهکاران امکان اخذ انواع گزارشات مختلف از جمله اطلاعات ساختار سازمانی، احکام مقایسه‌ای، گزارش حکم کارگزینی و…. را فراهم می‌کند که با استفاده از آن می‌توان نگاه جامع‌تری به مدیریت کارکنان سازمان داشت.


اطلاعات پایه

 • دسته‌بندی اطلاعات و سوابق پرسنلی و تهیه پرونده پرسنلی
 • امکان تعریف جداول امتیازی متناسب با نظام‌های پرداخت
 • تعیین روش محاسبه عوامل حکمی به تفکیک انواع گروه‌های استخدامی
 • امکان تعریف طبقات شغلی جهت اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل
 • محدودیت دسترسی درمحتوای سیستم طبق ساختار سازمانی و گروه‌بندی‌های مختلف

تشکیلات سازمانی

 • تعریف سطوح مختلف ساختار سازمانی تا سطح پست سازمانی
 • تعریف اطلاعات تکمیلی مربوط به پست ‌و واحد‌ 
 • نگهداری تاریخچه تغییرات ساختار سازمانی

تدوین احکام

 • انجام تغییرات در روش محاسبه عوامل با حفظ تاریخچه تغییرات مربوط به آن
 • متناسب‌سازی مراحل گردش احکام با فرایندهای سازمان، از طریق ابزار گردش کار
 • دریافت اطلاعات احکام کارگزینی از اکسل
 • صدور احکام کارگزینی و اصلاحی به شکل گروهی

گزارشات

 • اطلاعات ساختار سازمانی
 • احکام مقایسه‌ای
 • حکم کارگزینی متناسب با انواع استخدام
 • اعتبار احکام