ماژول آموزش راهکاران بخش عمومی

در مواجهه با تغییر و تحولات محیطی و به‌دنبال آن اهمیت یافتن فرآیند یادگیری سازمانی، نیازمندی‌های شغل و انتظارات از دارنده شغل، همواره در حال تغییر و تکامل است. از این رو آموزش موثر کارکنان در جایگاه یکی از فعالیت‌های کلیدی در حوزه نگهداشت و توسعه سرمایه انسانی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. سازمان‌ها برنامه‌ریزی وسیعی برای آموزش کارکنان خود انجام می‌دهند تا سطح دانش و مهارت کارکنان خود را متناسب با مسئولیت‌های محول شده به آنان، افزایش دهند.

نرم افزار آموزش کارکنان راهکاران، با داشتن آخرین اطلاعات سازمانی کارکنان و به پشتوانه تجربه‌ حاصل از تعامل چند ساله با مشتریان و در نظر گرفتن نکات مدنظر صاحب‌نظران این حوزه، توسعه داده شده است. این ماژول با استفاده از آخرین استانداردهای آموزشی از جمله استاندارد ۱۰۰۱۵ و ایجاد انعطاف‌پذیری در فرایندهای آموزشی می‌تواند نقش موثری را در پیش‌بُرد آموزش کارکنان سازمان‌ها ایفا کند.


 • نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزیابی آموزش
 • حفظ، توسعه و نگهداشت سرمایه انسانی مطابق با اهداف سازمان
 • ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی با متدهای مختلف مدنظر سازمان
 • یکپارچگی با سایر حوزه‌های سرمایه انسانی از جمله نرم افزار کارگزینی و نرم افزار ارزیابی عملکرد

پوشش انواع مدل‌های ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی

به کمک ماژول آموزش راهکاران بخش عمومی می‌توان انواع مدل‌های سنجش اثربخشی آموزش از جمله مدل کرک پاتریک در چهار سطح را پیاده‌سازی کرد. با این امکان سنجش اثربخشی دوره برای فراگیران، میزان یادگیری آنها و ارزیابی در سطح دوره امکان‌پذیر است.

هماهنگی کارکردی و فرآیندی با سایر حوزه‌های مدیریت سرمایه انسانی

یکپارچگی در سطح عملیات و اطلاعات از اصول و معیارهای اولیه در توسعه سیستم است که اهمیت درخور توجهی دارد. با وجود منطق درست و مناسب در ایجاد یکپارچگی اطلاعاتی و عملیاتی می‌توان ضمن اعمال کنترل‌های صحیح، به بهبود فرآیندها و عملکردهای جاری در حوزه‌های مختلف مدیریت سرمایه انسانی کمک کرد. ماژول آموزش از این لحاظ، در ارتباط یکپارچه با سایر حوزه‌های نرم افزار منابع انسانی از جمله جبران خدمات، کارگزینی، مدیریت عملکرد و مدیریت مسیر شغلی است.

همراستایی آموزش کارکنان با اهداف و استراتژی‌های سازمان

ماژول آموزش بخش عمومی امکان تعریف استاندارد آموزشی مشاغل مطابق با نیازهای خاص سازمان و به‌روزرسانی آسان و اعمال تغییرات مرتبط با آن در سیستم را فراهم می‌کند تا دوره‌های آموزشی متناسب با اهداف سازمان طراحی و برگزار شوند.  همچنین با استفاده از آن نیازسنجی آموزشی کارکنان براساس نیازهای آموزشی فردی، شغلی و سازمانی انجام شده و ارزیابی دوره‌های آموزشی، بررسی نتایج آموزش‌های اجرا شده و میزان تطابق با اهداف سازمان امکان‌پذیر می‌شود.

مشارکت کارمندان و مدیران در فرایندهای آموزش به شکل مکانیزه

خدمات الکترونیک کارمند پل ارتباطی کارمندان و مدیران سازمان برای تکمیل چرخه فرایند آموزش و ارتباط با واحد آموزش سازمان است. با استفاده از نرم افزار آموزش پرسنل راهکاران، کارکنان سازمان امکان ثبت درخواست دوره‌های آموزشی مورد نظر خود را دارند. به علاوه گردش فرم‌های ارزیابی آموزشی به شکل مکانیزه از طریق همین پورتال انجام می‌شود.

استفاده از فرمول‌های متنوع جهت ارزیابی اثربخشی و سایر عوامل آموزشی

انجام ارزیابی دقیق از اثربخشی دوره‌های آموزشی و تصمیم‌گیری جهت برنامه‌ریزی دوره‌ها ، نیازمند طراحی مدل‌ها و فرمول‌های متناسب با دوره‌های آموزشی است. محیط فرمول نویسی ماژول آموزش کارکنان سرمایه انسانی راهکاران، زمینه محاسبه دقیق و متناسب با دوره‌های آموزشی را فراهم  می‌سازد.

دستیابی آسان به انواع اطلاعات و گزارشات مورد نیاز حوزه آموزش

با استفاده از این ماژول، امکان طراحی و آماده‌سازی گزارشات پرکاربرد این حوزه (از جمله سرانه آموزشی کارکنان، شناسنامه آموزشی) مبتنی بر فرایندهای آموزشی فراهم می‌شود. به این ترتیب دستیابی به اطلاعات تجمیعی در سطوح مختلف برای مدرسان، فراگیران و موسسات آموزشی وجود داشته و نتایج ارزیابی آنها در دسترس است. از طرفی امکان دستیابی به اطلاعات و سوابق آموزشی و اخذ انواع گزارش‌های مدیریتی و مشاهده روند شاخص‌های آموزش در طی زمان وجود دارد.


نیازسنجی آموزشی

 • دسته‌بندی اطلاعات و سوابق آموزشی و تهیه شناسنامه آموزشی کارمند
 • ثبت و نگهداری اطلاعات مدرسان، موسسات آموزشی و ثبت نتایج ارزیابی آن‌ها
 • به‌روزرسانی نیاز آموزشی شغلی و فردی کارکنان براساس کسب مهارت‌های جدید یا موفقیت در دوره‌های موثر

ارزیابی اثربخشی

 • تعریف، تعیین شاخص‌ها و اندازه‌گیری اثربخشی در سطح دوره‌ها و کارکنان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی
 • تعریف عوامل آموزشی و فرمول‌نویسی پویا و انعطاف‌پذیر با امکان استفاده از تمام پارامترها و اطلاعات مربوط به دوره‌ها و فراگیران
 • تعریف استاندارد آموزشی مشاغل مطابق با نیازهای خاص سازمان و سهولت به‌روزرسانی مرتبط با آن در سیستم

مدیریت دوره‌های آموزشی

 • مدیریت و برنامه‌ریزی برگزاری دوره‌های آموزشی
 • حضور و غیاب فراگیران
 • انطباق با فرآیندهای سازمانی با ابزار گردش ِکار در کارکردهای مختلف مربوط به ماژول از جمله درخواست دوره آموزشی
 • تعیین هزینه‌های آموزشی به تفکیک فراگیران و هزینه‌های عمومی برگزاری دوره و صدور سند حسابداری برای این هزینه‌ها

گزارش

 • تهیه گزارش‌های آموزش و سرانه‌های مرتبط با گروه‌بندی‌های دل‌خواه
 • تهیه انواع گزارش‌های مدیریتی و مشاهده روند شاخص‌های آموزشی در طی زمان