سیستم تبدیل اسناد تعهدی به نقدی

سیستم «تبدیل اسناد تعهدی به نقدی» به دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیرانتفاعی و مراکز آموزشی تحقیقاتی و دانشگاهی امکان می‌دهد به‌شکل هم‌زمان پاسخ‌گوی نیازهای سازمان خود در هر دو بخش نظام‌های مالی تعهدی و نقدی باشند.
راهکار نرم‌افزاری «تبدیل اسناد تعهدی به نقدی» همکاران سیستم به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شده است که به مدیران حوزه‌ی مالی دستگاه‌های دولتی، مراکز آموزشی تحقیقاتی و دانشگاهی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیرانتفاعی این امکان را می‌دهد که هم‌زمان با ثبت تمام فعالیت‌ها و رویدادهای مالی خود بر مبنای تعهدی کامل، به‌شکل کاملا اتوماتیک، امکان صدور اسناد حسابداری دولتی (نقدی) را نیز با رعایت کامل قوانین و استاندارد‌ها داشته باشند و می‌توانند به‌شکل هم‌زمان پاسخ‌گوی نیازهای سازمان خود در هر دو بخش نظام‌های مالی تعهدی و نقدی باشند.

منافع و مزایا

  • ایجاد امکان پوشش هم‌زمان دوره‌های مالی مختلف در انواع حساب‌های مستقل
  • ایجاد امکان صدور اتوماتیک سند تعهدی و سند نقدی معادل آن در دوره متناظر با رعایت تمامی کنترل‌های لازم
    پوشش هم‌زمان گزارش‌های قانونی مورد نیاز مراجع نظارتی شامل گزارش‌های مقایسه‌ای و عملکردی و صورت‌های مالی استاندارد نظام مالی تعهدی

امکانات و ابزارها

  • پیکربندی صدور اسناد نقدی بر مبنای تعهدی با تشخیص اسنادی که معادل نقدی دارند، تشخیص و کنترل الزامات سند نقدی و صدور هم‌زمان سند بدون دخالت کاربر
  • تطبیق انواع سند در حساب‌های مستقل تعهدی و نقدی
  • امکان تطبیق حساب‌های معین در نظام مالی تعهدی با حساب‌های کل در حساب‌های مستقل نقدی
  • امکان ایجاد انواع حساب‌های تفصیلی ترکیبی (ترکیب تفصیلی‌های هم‌تراز و هم‌سطح حساب‌های مستقل جاری و عمرانی در نظام مالی تعهدی)