سیستم انبار و حسابداری انبار دولتی

انبار و حسابداری انبار دولتی همکاران سیستم، مسوولیت ورود، خروج، نگهداشت و ارائه‌ی اطلاعات و گزارش‌های منسجم و به‌هنگام از موجودی کالاهای تحت کنترل دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و دانشگاه‌های دولتی را به‌شکل تعدادی و ریالی به‌عهده دارد.
این سیستم انجام تمامی فرآیندهای مرتبط با برنامه‌‌‌‌‌ریزی سفارش کالا، رسید کالا، جابه‌جایی‌های درون‌سازمانی کالا، تغییرات کالا، تعریف محل دقیق کالا و ویژگی‌های فنی آن، تحویل کالا به بخش‌های مرتبط سازمانی براساس درخواست‌های ثبت شده به‌منظور مصرف، فروش و نیز صدور سند حسابداری و… را پوشش می‌دهد. افزون‌بر این، عملیات انبارگردانی و درنهایت عملیات بستن سال مالی را به‌شکل تعدادی و ریالی زیر پوشش خود دارد.

با پیاده‌سازی سیستم انبار دولتی، دستگاه‌های دولتی از سرعت، کیفیت و دقت بیش‌تری در ثبت اطلاعات واحد انبار و تنظیم گزارش‌ها بهره‌مند می‌شوند و میزان خطاهای کاربری کاهش خواهد یافت.

منافع و مزایا

کاهش زمان ثبت و نگهداری اطلاعات مالی

سیستم انبار دولتی همکاران سیستم، با آسان‌‌‌‌سازی و خودکارسازی قیمت‌گذاری کالاها به روش‌های معین شده و منطبق با سند مبنا، هم‌چنین تشخیص حساب‌‌‌‌های بدهکار و بستانکار هر یک از رویدادهای مالی، زمان مورد نیاز برای ثبت اطلاعات اسناد حسابداری را کاهش داده و تهیه گزارش‌های مالی مربوطه را تسهیل می‌کند.

افزایش دقت در اطلاعات مالی

به‌واسطه‌ی اعمال کنترل‌های دقیق بر مبنای حقوق و محدوده‌ی دسترسی تعریف شده، هم‌چنین جلوگیری از خطاهای کاربری، اشتباهات محاسباتی و تداخل منابع مالی به تفکیک حساب‌‌‌‌های مستقل و گروه‌‌‌‌های حساب، دقت در ثبت و ارائه‌ی اطلاعات مالی و تعدادی افزایش پیدا می‌کند.

تسهیل گزارشگری مالی

همواره ذی‌نفعان بیرونی و مدیران سازمان به گزارش‌هایی از سازمان شما نیاز دارند که صحت آن‌ها بسیار مهم است. این گزارش‌ها بدون دغدغه و در کم‌ترین زمان ممکن از سیستم انبار دولتی همکاران سیستم قابل استخراج هستند. ساختارهای متداول این گزارش‌ها از پیش تعریف شده است و نیازی به طراحی آن‌ها نیست.

بهبود تصمیم‌گیری

به‌دلیل دسترسی سریع و بی‌واسطه به اطلاعات صحیح و قابل اتکا و یکپارچگی این اطلاعات با مجموعه سیستم‌های مالی، اداری و پشتیبانی، مدیران می‌توانند تصمیماتی با کیفیت بهتر و در زمان مناسب‌تر بگیرند.

امکانات و ابزارها

کالا و انبار

 • معرفی انبارها و تخصیص ارتباط آن‌ها با اعتبارات جاری و عمرانی
 • تعیین حقوق دسترسی در سطح انبار
 • ایجاد پایگاه اطلاعاتی جامع از کالاها
 • معرفی انواع کالاها
 • تفکیک کالاها به مصرفی و غیرمصرفی
 • استفاده از واحدهای فرعی برای هر کالا و قابلیت انجام تمامی عملیات به‌وسیله‌ی واحدهای فرعی کالا
 • تحت پوشش قرار دادن همه عملیات ورود و خروج کالاها در اسناد برحسب اعتبارات جاری و عمرانی
 • صدور اسناد انبار برحسب دوره مالی اعتبارات جاری و عمرانی
 • تعیین طرف مقابل در اسناد برحسب تعداد سطوح تفصیلی تعیین شده
 • ایجاد سند حمل (بارنامه) برای تمامی اسناد وارده و صادره انبار
 • ردیابی یک کالا در هنگام ورود و خروج به انبار برحسب عواملی هم‌چون طرح، پروژه، سریال خاص هر کالا، فروشندگان و . . . با انتخاب و نام‌گذاری به‌وسیله‌ی کاربر
 • مدیریت موجودی کالا برحسب اعتبارات جاری و عمرانی به تفکیک موجودی جاری و سنواتی
 • استفاده از روش‌های قیمت‌گذاری میانگین موزون و FIFO در حسابداری انبار در سطح انبار
 • قابلیت قیمت‌گذاری اسناد و انجام محاسبات لازم در هنگام عملیات تعدیل اسناد به‌شکل خودکار
 • برقراری کنترل‌های لازم روی موجودی و دسترسی لحظه‌ای به کاردکس و میزان موجودی در سطح انبار یا موسسه
 • عملیات انبارگردانی و تنظیم عملیات براساس نیاز سازمان و صدور سند کسری و اضافی انبارگردانی
 • صدور تگ‌های انبارگردانی براساس شیوه‌ی اجرای عملیات از قبیل صدور تگ سفید و صدور تگ کالاهای جدید
 • انتقال اطلاعات حساب‌ها با عملیات پایان سال مالی شامل انتقال اطلاعات ریالی، مقداری برحسب اعتبارات جاری و عمرانی
 • طراحی و تغییر همه‌ی فیلدهای مورد نیاز در فرم اسناد انبار متناسب با نیاز کاربر
 • بازرسی کالا پیش از ورود کالا به انبار در فرم‌های انبار
 • برقراری ارتباط با فرم‌ساز و گزارش‌ساز از طریق معرفی کالا، اسناد انبار، درخواست کالا از انبار
 • ارتباط با سیستم‌های اموال، دارایی ثابت، تدارکات، تامین اعتبار و حسابداری
 • اطلاعات پایه انبار
 • مرور کالا
 • کاردکس‌های تعدادی و ریالی به تفکیک انبارها برحسب اعتبارات جاری و عمرانی
 • موجودی تعدادی و ریالی برحسب انبارها و انواع اعتبارات
 • گردش کالاها برحسب هر انبار و اعتبار جاری یا عمرانی
 • اسناد در گردش برحسب اعتبارات جاری و عمرانی

اسناد انبار

 • تحت پوشش قرار دادن همه عملیات ورود و خروج کالاها در اسناد برحسب اعتبارات جاری و عمرانی
 • صدور اسناد انبار برحسب دوره‌ی مالی اعتبارات جاری و عمرانی
 • تعیین طرف مقابل در اسناد برحسب تعداد سطوح تفصیلی تعیین شده
 • ایجاد سند حمل (بارنامه) برای تمامی اسناد وارده و صادره انبار
 • ردیابی یک کالا در هنگام ورود و خروج به انبار برحسب عواملی هم‌چون طرح، پروژه، سریال خاص هر کالا، فروشندگان و . . . با انتخاب و نام‌گذاری به‌وسیله‌ی کاربر
 • مدیریت موجودی کالا برحسب اعتبارات جاری و عمرانی به تفکیک موجودی جاری و سنواتی
 • استفاده از روش‌های قیمت‌گذاری میانگین موزون و FIFO در حسابداری انبار در سطح انبار
  قابلیت قیمت‌گذاری اسناد و انجام محاسبات لازم در هنگام عملیات تعدیل اسناد به‌شکل خودکار
 • برقراری کنترل‌های لازم روی موجودی و دسترسی لحظه‌ای به کاردکس و میزان موجودی در سطح انبار یا موسسه
 • عملیات انبارگردانی و تنظیم عملیات براساس نیاز سازمان و صدور سند کسری و اضافی انبارگردانی
 • صدور تگ‌های انبارگردانی براساس شیوه‌ی اجرای عملیات از قبیل صدور تگ سفید و صدور تگ کالاهای جدید
 • انتقال اطلاعات حساب‌ها با عملیات پایان سال مالی شامل انتقال اطلاعات ریالی، مقداری برحسب اعتبارات جاری و عمرانی
 • امکان طراحی و تغییر همه فیلدهای مورد نیاز در فرم اسناد انبار متناسب با نیاز کاربر
 • امکان بازرسی کالا قبل از ورود کالا به انبار در فرم‌های انبار
 • امکان برقراری ارتباط با فرم‌ساز و گزارش‌ساز از طریق معرفی کالا، اسناد انبار، درخواست کالا از انبار
 • ارتباط با سیستم‌های اموال، دارایی ثابت، تدارکات، تامین اعتبار و حسابداری

گزارش‌‌‌‌‌های مالی‌‌‌‌

 • اطلاعات پایه انبار
 • مرور کالا
 • کاردکس‌های تعدادی و ریالی به تفکیک انبارها برحسب اعتبارات جاری و عمرانی
 • موجودی تعدادی و ریالی برحسب انبارها و انواع اعتبارات
 • گردش کالاها برحسب هر انبار و اعتبار جاری یا عمرانی
 • اسناد در گردش برحسب اعتبارات جاری و عمرانی