کارگزینی چیست و چه وظایفی بر عهده دارد؟

آشنایی با مفاهیم کارگزینی، محاسبات مالی حقوق و دستمزد

بخش کارگزینی به دنبال به‌کارگیری و حفظ این دارایی‌ها است. تعاریف زیادی از کارگزینی وجود دارد. اما در یک تعریف ساده می‌توان گفت کارگزینی مجموعه عملیات مربوط به استخدام, به‌کارگماری، ارتقاء شغلی و تعیین میزان دستمزد کارمندان است. هر چند این تعریف یک بیان ساده و خلاصه است.