«شرکت‌های پشتیبان‌یار» با هدف افزایش رضایت مشتریان و چابکی بیش‌تر در ارائه‌ی خدمات پشتیبانی، بخشی از خدمات پشتیبانی توسط شرکت‌های «پشتیبان‌یار» انجام می‌شود. این شرکت‌ها توسط پرسنل متخصص همکاران سیستم تاسیس شده‌اند.