نمایندگان فروش و استقرار راهکاران ابری شرکت‌های فعال در بازار در بخش‌های خدمات مالی، مشاوره مدیریت یا فناوری اطلاعات هستند که مسئولیت پیشبرد فروش و پیاده‌سازی راهکاران ابری همکاران سیستم را بر اساس استاندارهای کیفی شرکت برعهده دارند.