برای دانلود اسناد، روی لینک‌های زیر کلیک کنید.

صورتجلسه و خلاصه تصمیمات مجمع عمومی سال 1399
گزارش فعالیت هیئت‌مدیره به سهامداران 1399
صورت‌های مالی شرکت اصلی و تلفیقی سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1399
صورت‌جلسه خلاصه مذاکرات مجمع عمومی سال 1398
صورت‌جلسه محمع عمومی عادی سال 1398
صورت‌های مالی شرکت اصلی و تلفیقی سال 1398

گزارش هیئت‌مدیره به سهام‌داران 1398

گزارش تفسیری مدیریت 1398

گزارش کنترل داخلی سال 1398

گزارش هیئت‌مدیره به سهام‌داران 1397

صورت‌های مالی شرکت اصلی و تلفیقی سال 1397

صورتجلسه مجمع عمومی سالانه 1397

معرفی یا تغییر در اعضاء هیئت‌مدیره همکاران سیستم 

صورتجلسه خلاصه مذاکرات مجمع عمومی سالانه 1397

صورت‌های مالی شرکت اصلی و تلفیقی سال ۱۳۹۶

صورت‌های مالی شرکت اصلی و تلفیقی سال ۱۳۹۵

مجمع عمومی عادی سالانه ۱۳۹۵

صورت‌های مالی شرکت اصلی و تلفیقی سال ۱۳۹۴

مجمع عمومی عادی سالانه ۱۳۹۴

 مجمع عمومی عادی سالانه ۱۳۹۳

صورت‌های مالی شرکت اصلی و تلفیقی سال ۱۳۹۳

 مجمع عمومی عادی سالانه ۱۳۹۲

 صورت‌های مالی شرکت اصلی و تلفیقی سال ۱۳۹۲

 مجمع عمومی عادی سالانه ۱۳۹۱

 صورت‌های مالی شرکت اصلی و تلفیقی سال ۱۳۹۱

 مجمع عمومی فوق‌العاده ۱۳۹۱

 صورت‌های مالی شرکت اصلی و تلفیقی سال ۱۳۹۰

صورت‌های مالی شرکت اصلی و تلفیقی سال ۱۳۸۹

مجمع عمومی عادی سالانه ۱۳۸۹