ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی

برای دانلود اسناد، روی لینک‌های زیر کلیک کنید.

 

 

مجمع عمومی عادی سالانه ۱۳۸۹

صورت‌های مالی شرکت اصلی و تلفیقی سال ۱۳۸۹

 صورت‌های مالی شرکت اصلی و تلفیقی سال ۱۳۹۰

 مجمع عمومی فوق‌العاده ۱۳۹۱

 صورت‌های مالی شرکت اصلی و تلفیقی سال ۱۳۹۱

 مجمع عمومی عادی سالانه ۱۳۹۱

 صورت‌های مالی شرکت اصلی و تلفیقی سال ۱۳۹۲

 مجمع عمومی عادی سالانه ۱۳۹۲

صورت‌های مالی شرکت اصلی و تلفیقی سال ۱۳۹۳

 مجمع عمومی عادی سالانه ۱۳۹۳

مجمع عمومی عادی سالانه ۱۳۹۴

صورت‌های مالی شرکت اصلی و تلفیقی سال ۱۳۹۴

مجمع عمومی عادی سالانه ۱۳۹۵

صورت‌های مالی شرکت اصلی و تلفیقی سال ۱۳۹۵

صورت‌های مالی شرکت اصلی و تلفیقی سال ۱۳۹۶